Przeskocz do treści

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana przez zarząd. Nie dziwi zatem, że zawieranie umów pomiędzy spółką a członkami jej zarządu, wymaga odrębnego uregulowania - jest to wyjątek w zakresie reprezentacji. Wszak za obie strony umowy mogłaby wówczas podpisywać się ta sama osoba. Ograniczenia te powszechnie sprowadza się do zawierania kontraktów menadżerskich. Jakie jeszcze przypadki możemy tutaj dodać ? Jak pokazuje orzecznictwo - także umowy spółki osobowej, w których wspólnikami są spółka i jej członek zarządu. Czytaj więcej

Pełnienie funkcji członka zarządu to niewątpliwie zadanie prestiżowe i nobilitujące. Stanowi wyraz zaufania do kompetencji oraz zdolności zarządczych konkretnej osoby. Niesie zwykle ze sobą także określone korzyści finansowe, adekwatne do pozycji finansowej spółki. Wszystkie te pozytywne aspekty nierzadko ułatwiają wyparcie ze świadomości faktu, że z taka rola łączy się także określona odpowiedzialność. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ta okoliczność ma dość bezpośrednie przełożenie na potencjalne zobowiązania finansowe członków zarządu. Czytaj więcej

2

Ciekawe rozważania w przedmiocie interesu prawnego - kluczowego aspektu powództwa opartego o art. 189 k.p.c. - poprowadził Sąd Apelacyjny w Lublinie w ramach uzasadnienia wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r. Powód wniósł o ustalenie nieważności uchwały spółki jawnej w części dotyczącej pokrycia aportu w innej spółce przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu. W pierwszej instancji sąd oddalił powództwo uznając, że likwidator działający w imieniu powodowej spółki, nie posiadał interesu prawnego w wytoczeniu przedmiotowego powództwa, w rozumieniu art. 189 kpc, z tego względu, że ochronę swojego interesu mógł uzyskać występując z innym roszczeniem, np. o wydanie nieruchomości. Czytaj więcej

Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w sprawie o sygnaturze akt III CZP 34/14 odniósł się do zagadnienia prokury łącznej niewłaściwej - w aspekcie dopuszczalności wpisania takiego rozwiązania do KRS. Odpowiadając na pytanie: "Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce "Prokurenci", jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?" podjął uchwałę o następującej treści: "Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu". Stanowisko to ma jednak znaczenie także dla płaszczyzny prawnej wykraczającej poza aspekty formalnoprawne funkcjonowania rejestru. Z tych powodów zasadne jest przytoczenie znacznych fragmentów z uzasadnienia do uchwały, z zastrzeżeniem, że przyjęta w uchwale wykładnia obowiązuje tylko pro futuro od chwili jej podjęcia (30 stycznia 2015 r.). Czytaj więcej

W przypadku relacji prawnych, które obejmują majątek spółki cywilnej, warto jest uświadomić sobie, że związana z tą instytucją specyfika ma bezpośrednie przełożenie na proces cywilny. Osoby, które bez pomocy prawnika zamierzają zgłębić ten problem, z reguły stają przed dylematem, czy konieczny jest udział w ewentualnej sprawie sądowej wszystkich wspólników – odpowiednio po stronie pozwanej jak i powodowej. Należy pamiętać, że to właśnie pozycja wierzyciela lub dłużnika – determinująca status jednej lub drugiej strony procesu – jest w tym aspekcie bardzo istotna. Czytaj dalej

PYTANIE:
Zapadła decyzja o zmianie sposobu zatrudniania prezesa spółki z o.o. – z kontraktu na umowę o pracę. Prezes został powołany na 3 letnią kadencję. Jaki rodzaj umowy o pracę wchodzi w grę przy jego zatrudnieniu.

ODPOWIEDŹ:

Kwestia zatrudnienia prezesa pozostawiona jest zgodnej woli stron. Wygodnym rozwiązaniem dla spółki jest zawarcie z prezesem umowy na czas wykonywania określonej pracy. Utrzymanie mandatu do pełnienia funkcji prezesa zależy bowiem z reguły od swobodnej oceny określonych organów spółki, a co za tym idzie – odwołanie prezesa może nastąpić w każdym czasie. Płaszczyzna korporacyjna powinna zaś mieć bezpośrednie przełożenie na stosunek pracy. Nie ma jednak przeszkód aby wybrać umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. W takim wypadku odwołanie z funkcji lub nieudzielenie absolutorium prezesowi będzie musiało pociągać za sobą odpowiednie kroki nakierowane na rozwiązanie nadal trwającego stosunku pracy – z reguły w drodze wypowiedzenia takich umów.

PYTANIE:
Jaki kapitał pieniężny należy zebrać dla założenia spółki z o.o. ?

ODPOWIEDŹ
Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Udziały mogą być pokrywane z wkładów niepieniężnych.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.