Przeskocz do treści

Jednym z przywilejów wierzyciela alimentacyjnego jest silna pozycja na etapie postępowania egzekucyjnego. Szereg instytucji i rozwiązań w tym zakresie ma zapewnić szybką i efektywną windykację. Trzeba też mieć na uwadze, że roszczenia alimentacyjne wymagane są cyklicznie, a tym samym raz wszczęta egzekucja prawdopodobnie już na dłużej doskwierać będzie dłużnikowi. Bez dobrej woli wierzyciela dłużnik musi zatem skorzystać z rozwiązania opartego o depozyt. Ale tutaj pojawia się pytanie praktyczne - czy i na jakich warunkach sądy dopuszczają, aby środki z depozytu wróciły do dłużnika? Czytaj więcej

Jaki wpływ na wysokość alimentów może mieć fakt przebywania przez pozwanego w zakładzie karnym. Czy jest to przeszkoda dla zwiększenia alimentów na dzieci, czy też nie ma wpływu na ocenę możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji. Czy sąd zasądzi alimenty od osoby, która obecnie nie jest w stanie ich spłacać, gdyż odsiaduje wyrok? Poniżej jedno z orzeczeń, które musiało odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście - w konkretnym i indywidualnym dla stron stanie faktycznym i prawnym. Czytaj więcej

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że obowiązek alimentacyjny ma niezwykle istotne znaczenie społeczne, zwłaszcza jeśli dotyczy dzieci. Przepisy przewidują szereg rozwiązań i usprawnień, których zasadniczym celem jest zapewnienie – także na czas trwającego sporu między rodzicami – aby standard życia dzieci, przynajmniej ten materialny, nie został nadmiernie pogorszony. Użytecznym narzędziem w tym zakresie jest zabezpieczenie. Niekiedy jednak u dłużników alimentacyjnych może pojawić się dyskomfort, gdy wysokość alimentów wskazana w pierwotnym zabezpieczeniu – i cyklicznie uiszczana – okazuje się jednak wyższa, niż kwota tychże alimentów określona w ostatecznym rozstrzygnięciu. Czy można domagać się zwrotu tej nadwyżki ? Czytaj więcej

Zgodnie z jednoznacznym przepisem prawa "w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia." Jest to dość zrozumiała norma - wszak do czasu prawomocnego zakończenia procesu uprawniony musi mieć zapewnione określone środki do życia. Praktyka musiała jednak samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, czy możliwa jest sytuacja odwrotna -  to jest - czy dopuszczalne jest zabezpieczenie powództwa poprzez zmniejszenie kwoty należnych alimentów. Czytaj więcej

PYTANIE:
Syn na którego płacę alimenty w lutym kończy 18 lat? Czy z pismem do sądu o zniesienie alimentów mogę wystąpić już teraz, czy dopiero po uzyskaniu przez syna pełnoletności ?

ODPOWIEDŹ:

Może Pan z takim wnioskiem wystąpić kiedy Pan tylko chce. Ale nie przyniesie on oczekiwanych skutków, jeżeli jedynym powodem dla żądania zniesienia alimentów mają być 18 urodziny syna. Wbrew obiegowej opinii nie ma to takiego bezpośredniego wpływu na uchylenie obowiązku alimentacyjnego. A jeżeli syn się uczy i zamierza pójść na studia w innym mieście, to prawdopodobnie alimenty niedługo jeszcze wzrosną.

PYTANIE:
Płacę dość wysokie alimenty, a kiedy widuję się z dzieckiem wygląda ono na zaniedbane, chodzi w starych ubraniach. Robię więc dodatkowe zakupy ponad kwotę alimentów, ale to działania doraźne. Jak mogę się upewnić, że matka dziecka wydaje otrzymywane alimenty na jego potrzeby ?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli ma Pan informacje, że dziecko jest zaniedbywane i władza rodzicielska jest wykonywana niewłaściwie przez matkę, to – wobec nieskuteczności prób uświadomienia tego matce – pozostaje droga sądowa. Należy zawiadomić o tych faktach sąd opiekuńczy, który zbada, czy dobro dziecka jest zagrożone, czego skutkiem może być zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania, w tym ograniczenie władzy rodzicielskiej matki. Sąd opiekuńczy może np.:
1) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
2) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
3) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

PYTANIE:
Jakich alimentów mogę się domagać dla 13 letniej córki ? Zarabiam 1500 zł, ojciec dziecka na pewno kilka razy więcej.

ODPOWIEDŹ:
Każda sprawa o alimenty jest rozpoznawana przez sąd indywidualnie, nie ma ustalonych sztywnych kwot zależnych od wieku dziecka. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależny jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Należy zatem ustalić łączny miesięczny koszt utrzymania i wychowania dziecka, a następnie podzielić go między rodziców. Ponieważ wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego nie musi to być wcale podział po 50%.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.