Przeskocz do treści

Sprawy spadkowe budzą ogromne emocje. Często w rodzinach tlą się jakieś spory lub konflikty. Narastają latami urazy i animozje. Wśród powinowatych, rodzeństwa, potomstwa - we wszelkich możliwych wariantach. Otwarcie spadku może wówczas stanowić swoisty katalizator. Im większy majątek, tym większe zaangażowanie. Duchy przeszłości wracają ze zdwojoną siłą, proporcjonalnie wzmocnione wartością spadku. Wszystko to ma swoje ujście na salach sądowych, bo tam gdzie jest kompromis, to zainteresowani załatwiają temat u notariusza. Gdy zaś jedna strona twierdzi, że osoba powołana do spadku na ten spadek nie zasługuje, to wszystko staje się nagle czarno-białe. Ten pierwszy tego drugiego "oczernia", a ten drugi oczywiście siebie "wybiela". I vice versa. Czytaj więcej

Biegły formułuje wnioski opinii w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie. Kryteria te są istotne także dla sądu (przy wydawaniu orzeczeń) oraz pełnomocników (przy prowadzeniu sprawy klienta). Ponieważ jednak każdy ma inną wiedzę i inne doświadczenie, to nie powinno dziwić, że w swoich osądach możemy się różnić. Czasem nieznacznie. Niekiedy jednak drastycznie. O ile błędy sędziego prostuje wyższa instancja, a błędy pełnomocnika weryfikuje proces o odszkodowanie za błąd w sztuce, o tyle w przypadku biegłych trzeba działać w reżimie postępowania dowodowego danej sprawy. Jedna niekorzystna opinia może "położyć" wnioskodawcy całe postępowanie. A zwalczanie takich opinii wcale nie jest łatwe, zwłaszcza że sądy z dużą nutą sceptycyzmu podchodzą do opinii prywatnych. Ale trzeba walczyć do końca - czego dowodem poniższy kazus. Czytaj więcej

Powództwo o zachowek niesie ze sobą z reguły trudności związane z określeniem oraz wyceną składników majątku i dokonanych przez spadkodawcę rozporządzeń, które mogłyby być uwzględnione na potrzeby substratu zachowku. Osoba uprawniona zazwyczaj nie posiada szczegółowych informacji w tym przedmiocie - z tych samych powodów faktycznych, dla których zostaje pominięta od spadku. Przekłada się to na problem natury prawnej, jako że roszczenie objęte pozwem musi być skonkretyzowane. Jeśli dopiero w trakcie procesu uprawniony pozyskiwał informacje o dodatkowych okolicznościach, które miały wpływ na potencjalne zwiększenie przysługującego mu zachowku, rozszerzenie w tym zakresie powództwa z powołaniem nowych twierdzeń mogłoby być teoretycznie objęte zarzutem przedawnienia. Czytaj więcej

PYTANIE:
Babcia niedawno zmarła i zostawiła testament. 1/3 majątku przypada osobie, która jak się okazało od lat nie żyje. Czy zapisany mu spadek dziedziczą wówczas dzieci tego Pana?

ODPOWIEDŹ:
NIE, chyba że z testamentu wynika inna wola testatora. Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów. W konsekwencji jego udział przypadnie pozostałym spadkobiercom testamentowym odpowiednio do ich udziałów.

PYTANIE:
Babcia chciałaby sporządzić testament, ale słabo widzi i trudno jest jej poruszać się oraz pisać. Czy wystarczy, jeżeli spiszemy i wydrukujemy jej słowa, a następnie ona to podpisze ? Możemy zaprosić sąsiadów na świadków.

ODPOWIEDŹ:
NIE. Testament spisywany osobiście nie może być wydrukowany. W tym wypadku zasadne byłoby zamówienie wizyty notariusza u babci. Wiążą się z tym pewne wydatki, ale taka forma daje największą pewność, iż testament będzie podstawą dziedziczenia.

PYTANIE:
Stryj zostawił po sobie 2 testamenty, z których jeden przygotowany był u notariusza, a drugi napisał odręcznie. Który z nich obowiązuje ?

ODPOWIEDŹ:
Przy założeniu że oba testamenty są ważne decydującą rolę odgrywać będzie data ich sporządzenia oraz zawarta w nich treść. Testament można bowiem odwołać w innej formie niż ta, w której został sporządzony testament odwoływany. Przy sprzecznościach w treści testamentów pierwszeństwo ma testament późniejszy, gdyż testator ma zawsze prawo odwołać w całości lub części wcześniej dokonane rozrządzenia. Jest to jednak kwestia wnikliwej wykładni testamentu. Możliwa jest więc także sytuacja, że oba testamenty będą podstawą dziedziczenia, o ile zwarte w nich postanowienia wzajemnie się nie wykluczają. W grę może również wchodzić dziedziczenie ustawowe, jeśli późniejszy testament nie zawiera żadnych postanowień poza odwołaniem poprzedniego testamentu.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.