Przeskocz do treści

Podział quod usum to czasem jedyna racjonalna droga do funkcjonalnego rozdysponowania nieruchomości pomiędzy współwłaścicieli. Nie z każdą nieruchomością jest to możliwe. Nie wszyscy współwłaściciele muszą być także zwolennikami takiego pomysłu. Jeśli konsensusu nie ma, to pozostaje sala sądowa. I wymagające składy orzekające, które oczekują na konkretne, racjonalne i dobrze uzasadnione stanowiska. W sytuacji, gdy ktoś ma problem ze sformułowaniem swoich oczekiwań, sprawa może się zakończyć nie po jego myśli. A że z reguły takie niejasne stanowiska wymuszają szersze, kompleksowe i wariantowe wywody w uzasadnieniach orzeczeń, to nic dziwnego, że potem takie tematy mogą zawędrować na przeróżne blogi. Czytaj więcej

Odwołanie darowizny jest, wbrew społecznemu postrzeganiu, instytucją bardzo rygorystyczną i w praktyce dość trudną do skutecznego przeprowadzenia. Obiektywną ocenę określonych zdarzeń przez osoby zainteresowane z pewnością utrudniają emocje, które są nieodzownym elementem stanów faktycznych stanowiących podstawę do oceny prawnej. Poza wykładnią pojęcia „rażąca niewdzięczność” , niemożliwą do jednoznacznego zdefiniowania na potrzeby generalnego wpisu, istotne nieraz są także inne elementy, co do których orzecznictwo przyjęło pewne ogólniejsze i bardziej uniwersalne podejście. Czytaj więcej

1

PYTANIE:
Wiem, że mogę się domagać od sąsiada zaniechania określonego oddziaływania na moją nieruchomość. Ale czy prawo pozwala dochodzić odszkodowania za utracone dochody wynikające z immisji ?

ODPOWIEDŹ:
TAK. Zgodnie z art. 140 k.c. : „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Czytaj dalej

PYTANIE
Czy brak niekorzystnych informacji w księgach wieczystych gwarantuje mi, że planowana pod zakup nieruchomość nie jest obciążona?

ODPOWIEDŹ
W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia ta nie ma jednak charakteru absolutnego i w niektórych wypadkach nie będzie chronić nabywcy (np. zła wola, darowizna). Co więcej – nie działa przeciwko niektórym prawom rzeczowym i obligacyjnym (np. dożywocie, służebność przesyłu). Jeżeli istnieją obawy co do wiarygodności zbywcy, należy zadbać aby w umowie znalazły się odpowiednie zapewnienia zbywcy co do stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz ewentualnie dodatkowe – wykraczające nawet poza zakres rękojmi kodeksowej – klauzule sankcjonujące ujawnienie się określonych okoliczności i zdarzeń w przyszłości.

PYTANIE
Czy właścicielowi grożą jakieś konsekwencje za brak zgłoszenia w istniejącej księdze wieczystej faktu zasiedzenia nieruchomości ?

OBOWIĄZEK
TAK. Wniosek w tym przedmiocie należy złożyć niezwłocznie. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania tego obowiązku, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu. Co więcej,
sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10.000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. Także z uwagi na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych nowy właściciel powinien dążyć do szybkiej aktualizacji tych danych.

PYTANIE:
Czy podjęcie decyzji o kapitalnym remoncie budynku ze zmianą przeznaczenia piwnic wymaga zgody wszystkich osób mających udziały w tej kamienicy?

ODPOWIEDŹ:
Co do zasady – kodeks cywilny stanowi, iż zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości jest wymagana przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd, a więc niewątpliwie w opisanym przypadku. Brak zgody wymusza zaangażowanie sądu w rozwiązaniu tego sporu.
Natomiast w przypadku kamienicy, w której zostały wyodrębnione lokale, mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, gdzie dla przegłosowania uchwały lokatorów wystarczy większość głosów właścicieli lokali, liczona według wielkości udziałów. Oczywiście przegłosowany właściciel lokalu ma możliwość zaskarżyć taką uchwałę do sądu.

PYTANIE :
Czy sąd jest związany stanowiskiem uczestników co do sposobu podziału nieruchomości?

ODPOWIEDŹ :
NIE. Sąd w pierwszej kolejności kieruje się dyrektywami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego. Regulacje te ustalają pierwszeństwo dla podziału rzeczy wspólnej, a gdyby to nie było możliwe rzecz zostaje przyznana jednemu z współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Jeśli i ten sposób nie jest uzasadniony, pozostaje podział cywilny – sprzedaż rzeczy oraz odpowiednie rozdzielenie między współwłaścicieli uzyskanej ceny. Należy jednak podkreślić, że mimo działania przez sąd z urzędu, zgodny i racjonalny wniosek uczestników bywa zazwyczaj uwzględniany. Jednolite stanowisko współwłaścicieli ma korzystne przełożenie również na wysokość początkowej opłaty sądowej, która w przypadku zgodnego projektu zniesienia współwłasności jest ponad trzykrotnie niższa.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.