Przeskocz do treści

Tytuł to oczywiście skrót myślowy. W typowej sprawie cywilnej (pomijamy odrębności prawa pracy) za "szkodę sądową" pozywa się Skarb Państwa. Jest to wyraz generalnej zasady odpowiedzialności państwa za wykonywanie władzy publicznej, w tym także władzy sądowniczej. Cała procedura pozwalająca na uzyskanie takiego odszkodowania jest dość złożona, a - przy prawomocnych orzeczeniach - istotną rolę gra w tym mechanizmie instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Ale to nie wyczerpuje tematu, bo problem może nie tkwić w samej (trwałej) prawomocności. Na przykład - gdy w oparciu o źle doręczony spółce nakaz zapłaty powód przeprowadzi egzekucję, nakaz zostanie co prawda obalony, ale przelanych przez komornika środków nie da się potem odzyskać. Czytaj więcej

Głośno było ostatnio w mediach o korzystnych dla konsumentów zmianach prawa, które miały ukrócić dochodzenie przedawnionych długów. Pomysł opierał się na obowiązkowej analizie przez sąd, czy dług konsumenta przypadkiem nie jest przedawniony. Na etapie przygotowywania projektu ustawy pojawiały się głosy, że przed nowelizacją sądy zaleje fala pozwów firm windykacyjnych, które będą chciały zdążyć przed zmianą przepisów. Ustawa weszła w życie i powoli utrwala się jej stosowanie. Medialnie temat ucichł. Ale wątpliwości prawników się nie skończyły. Czy nowe prawo ma wpływ na pozwy złożone przed wejściem w życie nowelizacji? Czytaj więcej

3

Jak to już doskonale wiadomo z poprzednich wpisów - w sytuacji, gdy nakaz zapłaty zostaje uznany za prawidłowo doręczony, możliwa staje się egzekucja objętych nim roszczeń. Zdarza się, przy mniejszych roszczeniach lub zamożniejszych dłużnikach, że komornik od razu ściąga całą należność. Jeśli nakaz wysłano na nieaktualny adres, dłużnik zazwyczaj jest w stanie doprowadzić do utraty mocy takiego nakazu. Pozostaje jednak problem już wyegzekwowanych świadczeń. Czy okoliczność, że komornik działał w oparciu o tytuł egzekucyjny, który następnie utracił moc, jest sama w sobie wystarczająca do wykazania nienależnego świadczenia i w konsekwencji rodzi obowiązek jego zwrotu ? Czytaj więcej

Lektura orzeczeń wydawanych w ramach wydziałów gospodarczych pozwala prześledzić i wypunktować najczęstsze błędy popełniane przez powodów przy dochodzeniu - na pierwszy rzut oka - pewnych i prostych roszczeń cywilnoprawnych. Duża część niedociągnięć wynika najprawdopodobniej z dość powierzchownej wiedzy prawnej osób prowadzących takie sprawy, choć nieraz wytyki trafiają się także tzw. profesjonalnym pełnomocnikom. Z punktu widzenia wierzyciela oddanie sprawy do prowadzenia wyspecjalizowanej kancelarii to nie tylko większa pewność sukcesu (a przynajmniej - mniejsza szansa niepowodzenia), ale również ewentualne roszczenie odszkodowawcze w przypadku ewidentnych błędów takiego pełnomocnika procesowego. Należy bowiem pamiętać, że odpowiedzialność finansowa np. pracownika działu windykacji, jest ograniczona - zgodnie z kodeksem pracy. Nie wspominając już o braku odpowiedzialności wszelkiej maści anonimowych doradców internetowych, których podpowiedzi traktuje się nieraz na równi z profesjonalną poradą prawną. Czytaj więcej

Nieodebrana przesyłka sądowa zazwyczaj zwiastuje jakieś kłopoty. Jeśli dwukrotnie awizowany nakaz zapłaty wróci do sądu, możliwe jest uznanie nakazu za doręczony (mimo pozostawienia go w aktach sądowych) i przyjęcie, że adresat miał możliwość zapoznać się z jego treścią. To ostatecznie doprowadzi zaś do wszczęcia egzekucji z takiego nakazu zapłaty. Przyjęcie fikcji doręczenia musi jednak wiązać się z dochowaniem wszelkich wymogów formalnych stawianych przez przepisy regulujące tę płaszczyznę. Czytaj więcej

4

PYTANIE:
Dowiedziałem się od komornika o nakazie zapłaty. Zawiesiłem egzekucję przekazując zaświadczenie z sądu, ale moje wynagrodzenie nadal jest zajęte i przez to cyklicznie pomniejszane. Co mogę zrobić ?

ODPOWIEDŹ:
Kierowanie nakazów zapłaty na niewłaściwy adres pozwanego stanowi nadal aktualną praktykę firm windykacyjnych, a tym samym rodzi wciąż identyczne problemy dla dotkniętych tą sytuacją pozwanych. Pierwszym krokiem obronnym jest najczęściej doprowadzenie do zawieszenia postępowania, niemniej w praktyce komornik dalej pobiera środki z zajętych wierzytelności. Przy czym nie przekazuje ich wierzycielowi, a przetrzymuje w depozycie - trwa to przez cały czas, przez jaki utrzymuje się stan zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Czytaj więcej

PYTANIE:
Dowiedziałem się od komornika o procesie wytoczonym przeciwko mnie przez firmę windykacyjną. Dług jest przedawniony. Podali nieaktualny od wielu lat adres. Czy mam składać sprzeciw, wniosek o przywrócenie terminu, czy wniosek o ponowne doręczenie nakazu na prawidłowy adres.

ODPOWIEDŹ:

Okoliczności faktyczne poszczególnych spraw, w których występuje problem „nieaktualnego” adresu, są bardzo zróżnicowane, stąd trudno jest tutaj generalizować i zawsze roztropnie jest skonsultować swój przypadek z prawnikiem. W większości takich nakazów zapłaty można założyć, że termin na wniesienie sprzeciwu nie rozpoczął swojego biegu, stąd wnoszenie o jego przywrócenie mija się wówczas z celem. Informacja do sądu pozwoli uchylić zarządzenie w przedmiocie doręczenia zastępczego. Uwzględniając występujące w orzecznictwie różnice w poglądach na to zagadnienie, rozsądnie napisać wtedy pismo odpowiadające treści sprzeciwu, a jednocześnie oczywiście podnieść wadliwość doręczenia z prośbą o doręczenie pozwu. Wszystkie twierdzenia udowodnić. Formalnie patrząc, taki sprzeciw jest wniesiony przedwcześnie, niemniej praktyka przyjmuje jego skuteczność. Niektóre sądy (składy orzekające) natomiast przesyłają w takich wypadkach nakaz z pozwem na aktualny adres, co otwiera drogę do wniesienia sprzeciwu. Żadne rozwiązanie nie jest doskonałe, ale z pewnością umożliwiają one podjęcie skutecznej obrony przez pozwanego. Oczywiście obok etapu EPU pozostaje jeszcze do „wygaszenia” samo postępowanie egzekucyjne, co wiąże się z dodatkowymi problemami interpretacyjnymi.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.