Przeskocz do treści

Historia niewesoła, ale prawdziwa - znana wielu z nas z relacji znajomych. Małżonkowie pozostają w faktycznej separacji, mąż nie kontaktuje się z żoną, ani z dziećmi. Małżeństwo w praktyce przestało istnieć, brak wspólnych decyzji życiowych lub gospodarczych, strony łączy solidarne zadłużenie oraz roszczenia alimentacyjne. W takich okolicznościach mąż występuje o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wniesienia pozwu. Czy taki rys faktyczny może stanowić punkt wyjścia do zastosowania art. 52 k.r.i.o. - zgodnie z którym: z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Czytaj więcej

W przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej prędzej czy później konieczne staje się dokonanie podziału objętego nią majątku. Mimo, że są to trudne sprawy, to co do zasady opierają się na podobnym schemacie. Wycenia się składniki majątku wspólnego, rozlicza nakłady, odpowiednio rozdysponowuje poszczególne składniki majątku, ustala spłaty, wylicza dopłaty itp. Z własnością rzeczy, czy środkami pieniężnymi jest to więc raczej dość przejrzyste (nie mówimy tutaj o praktycznym wykonaniu tej zasady, bo to zupełnie inna para kaloszy). Więcej wątpliwości mogą natomiast rodzić inne prawa. Takie - na ten przykład - prawo najmu danego lokalu mieszkalnego. Póki małżeństwo trwa, nikt się nad tym zwykle za bardzo nie zastanawia. Ale potem pojawia się dylemat - czy uwzględnić i jak podzielić najem w przypadku podziału majątku małżeńskiego ? Czytaj więcej

Kontynuując wątek podziału majątku wspólnego małżonków, warto poczynić krótką wzmiankę o instytucji nakładów - czynionych przez różne zaangażowane osoby na poszczególne majątki. We wszystkich możliwych konfiguracjach. Przez wiele lat trwania małżeństwa, a zwłaszcza w przypadku, gdy małżonkowie dysponują istotnym majątkiem osobistym, przemieszczanie środków pomiędzy majątkami jest praktycznie nie do uniknięcia. Są różne cele życiowe na poszczególnych etapach małżeństwa, raptem pojawiają się wolne środki, które można dowolnie wykorzystać, zachodzi konieczność remontu lub ulepszenia jednego lub drugiego składnika majątku. Przepisy są skonstruowane w ten sposób, że - co do zasady - generowany w małżeństwie przychód zasila majątek wspólny. Jego "interakcja" z majątkiem osobistym jest zatem tylko kwestią czasu. Czytaj więcej

Sprawy dotyczące podziału majątku małżonków charakteryzują się dużym stopniem złożoności i szczegółowości. Zanim taki podział może być przeprowadzony, konieczne jest dokonanie bardzo skrupulatnych ustaleń faktycznych, poprzedzonych bieżącą analizą prawną. Interesy stron są oczywiście sprzeczne, wątków z reguły kilka tuzinów, składniki majątku trudno zliczyć, wszystko ubarwiają roszczenia o zwrot nakładów, a emocje potrafią eskalować bardziej niż na sprawie rozwodowej. Przynajmniej z punktu widzenia postronnego obserwatora, gdyż zarówno sądy jak i profesjonalni pełnomocnicy stron bez większego trudu odnajdują się w tych realiach. Wsparcie prawnika jest zalecane, jako że są zagadnienia, które skutki prawne mają nieco odmienne od tych, jakie mógłby przypisywać im ktoś, kto bazuje jedynie na swoim poczuciu słuszności. Czy tak jest z premią gwarancyjną ? Czytaj więcej

Zahaczając temat prawnych aspektów związanych z rozwodem, warto zwrócić uwagę na fakt, że analiza przesłanek dla rozwiązania małżeństwa przez rozwód może następować w innych postępowaniach, niż te standardowo prowadzone przez sądy okręgowe w wydziałach cywilnych (rodzinnych). W niektórych bowiem wypadkach, mimo że głównym przedmiotem sprawy są w istocie kwestie spadkowe, także inny sąd może być zobligowany poczynić relewantne ustalenia uboczne, które dotykają tej materii i warunkują główne rozstrzygnięcie. Mamy w tym wypadku niejako dwie sprawy w jednym postępowaniu, co zdecydowanie podnosi jego poziom trudności. Czytaj więcej

Sąd Apelacyjny w Lublinie analizował przedstawioną w tytule kwestię w sprawie I ACa 196/13 i w oparciu o następujący stan faktyczny. W 1999 r. małżonkowie D. i A. F. nabyli nieruchomość rolną. Zabezpieczeniem wszystkich istniejących i mogących powstać w przyszłości zobowiązań D. i A. małżonków F. z umowy nabycia nieruchomości miało być poręczenie wekslowe L. F.. W związku z tym L. F. podpisał siedem weksli in blanco i wyraził zgodę na treść deklaracji wekslowej. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo, jednak Sąd Apelacyjny przyjął odmienne stanowisko.
Czytaj dalej

PYTANIE:
Czy jako małżonka mam jakieś prawa do domu zbudowanego na ojcowiźnie męża?

ODPOWIEDŹ:
Zagadnienie może być rozpatrywane w różnych aspektach i dla udzielenia precyzyjnej odpowiedzi konieczne byłoby ustalenie wielu dodatkowych szczegółów. Po pierwsze – jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Po drugie – nawet zakładając, że działka, na której stoi budynek należy do majątku osobistego męża, jeśli sam dom był wznoszony w trakcie małżeństwa wspólnymi staraniami małżonków lub ze środków zaliczanych do małżeńskiego majątku wspólnego, to pozostaje do rozważenia ewentualnie zagadnienie nakładów na majątek osobisty męża. Trzecie zagadnienie to standardowa ochrona posiadania.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.