Przeskocz do treści

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że obowiązek alimentacyjny ma niezwykle istotne znaczenie społeczne, zwłaszcza jeśli dotyczy dzieci. Przepisy przewidują szereg rozwiązań i usprawnień, których zasadniczym celem jest zapewnienie – także na czas trwającego sporu między rodzicami – aby standard życia dzieci, przynajmniej ten materialny, nie został nadmiernie pogorszony. Użytecznym narzędziem w tym zakresie jest zabezpieczenie. Niekiedy jednak u dłużników alimentacyjnych może pojawić się dyskomfort, gdy wysokość alimentów wskazana w pierwotnym zabezpieczeniu – i cyklicznie uiszczana – okazuje się jednak wyższa, niż kwota tychże alimentów określona w ostatecznym rozstrzygnięciu. Czy można domagać się zwrotu tej nadwyżki ? Czytaj więcej

W przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej prędzej czy później konieczne staje się dokonanie podziału objętego nią majątku. Mimo, że są to trudne sprawy, to co do zasady opierają się na podobnym schemacie. Wycenia się składniki majątku wspólnego, rozlicza nakłady, odpowiednio rozdysponowuje poszczególne składniki majątku, ustala spłaty, wylicza dopłaty itp. Z własnością rzeczy, czy środkami pieniężnymi jest to więc raczej dość przejrzyste (nie mówimy tutaj o praktycznym wykonaniu tej zasady, bo to zupełnie inna para kaloszy). Więcej wątpliwości mogą natomiast rodzić inne prawa. Takie - na ten przykład - prawo najmu danego lokalu mieszkalnego. Póki małżeństwo trwa, nikt się nad tym zwykle za bardzo nie zastanawia. Ale potem pojawia się dylemat - czy uwzględnić i jak podzielić najem w przypadku podziału majątku małżeńskiego ? Czytaj więcej

Sprawy dotyczące podziału majątku małżonków charakteryzują się dużym stopniem złożoności i szczegółowości. Zanim taki podział może być przeprowadzony, konieczne jest dokonanie bardzo skrupulatnych ustaleń faktycznych, poprzedzonych bieżącą analizą prawną. Interesy stron są oczywiście sprzeczne, wątków z reguły kilka tuzinów, składniki majątku trudno zliczyć, wszystko ubarwiają roszczenia o zwrot nakładów, a emocje potrafią eskalować bardziej niż na sprawie rozwodowej. Przynajmniej z punktu widzenia postronnego obserwatora, gdyż zarówno sądy jak i profesjonalni pełnomocnicy stron bez większego trudu odnajdują się w tych realiach. Wsparcie prawnika jest zalecane, jako że są zagadnienia, które skutki prawne mają nieco odmienne od tych, jakie mógłby przypisywać im ktoś, kto bazuje jedynie na swoim poczuciu słuszności. Czy tak jest z premią gwarancyjną ? Czytaj więcej

Zahaczając temat prawnych aspektów związanych z rozwodem, warto zwrócić uwagę na fakt, że analiza przesłanek dla rozwiązania małżeństwa przez rozwód może następować w innych postępowaniach, niż te standardowo prowadzone przez sądy okręgowe w wydziałach cywilnych (rodzinnych). W niektórych bowiem wypadkach, mimo że głównym przedmiotem sprawy są w istocie kwestie spadkowe, także inny sąd może być zobligowany poczynić relewantne ustalenia uboczne, które dotykają tej materii i warunkują główne rozstrzygnięcie. Mamy w tym wypadku niejako dwie sprawy w jednym postępowaniu, co zdecydowanie podnosi jego poziom trudności. Czytaj więcej

Autorytet Sądu Najwyższego w wielu sprawach w sposób bezpośredni kształtuje praktykę orzeczniczą sądów powszechnych, niemniej niejednokrotnie można spotkać się z przykładami klarownie uwidaczniającymi, że nie obowiązuje u nas system precedensów, a doświadczenie wyniesione z jednego okręgu apelacyjnego może być nieprzydatne i mylące w innym rejonie kraju. Praktyczny wymiar tego zagadnienia dotyczy m.in. zasad ustalania opłaty sądowej związanej z opłatą od apelacji w sprawie rozwodowej.

Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2007 r. III CZP 48/07 sąd ten odniósł się do zapytania, czy od apelacji w sprawie rozwodowej, podważającej zarówno orzeczenie o winie, jak i o alimentach, pobiera się oprócz opłaty stałej od rozwodu opłatę stosunkową od orzeczenia alimentacyjnego. Odpowiedź była jednoznaczna i stwierdzała, że w takich wypadkach pobiera się tylko opłatę stałą. Warto zatem zaznaczyć, że pogląd spotkał się z wyraźną dezaprobatą sądu apelacyjnego we Wrocławiu, który nie przyjął do stosowania wniosków tek uchwały. Postanowieniem SA we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. (sygn. akt I ACz 569/08) sąd ten wskazał, że nie podziela stanowiska zaprezentowanego w uchwale SN, a w sytuacji zaskarżenia jedynie pozostałych elementów wyroku, składających się na integralną całość bądź nie objętych integralnością, opłata apelacyjna uzależniona będzie od zakresu zaskarżenia.

Jako ciekawostkę można wskazać, że problem ten nie przeszedł bez echa. Z jednej strony był przedmiotem zapytania prawnego do SN, który jednak odmówił podjęcia nowej uchwały w tym zakresie. Dodatkowo przedmiotowe orzeczenie zaistniało przed Trybunałem Konstytucyjnym (SK 16/09), który podzielił pogląd Sądu Najwyższego, a stanowisko odmienne określił, podobnie jak Prokurator Generalny, jako „wadliwą praktykę zastosowania danej normy prawnej w jednostkowej sprawie”.

PYTANIE:
Jak wysokie są opłaty związane z wniesieniem sprawy rozwodowej?

ODPOWIEDŹ:
Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł. W zależności od przebiegu sprawy może ona być następnie zwrócona powodowi nawet w całości – np. w razie cofnięcia pozwu w pierwszej instancji na skutek pojednania się stron.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.