Przeskocz do treści

Sprawy spadkowe budzą ogromne emocje. Często w rodzinach tlą się jakieś spory lub konflikty. Narastają latami urazy i animozje. Wśród powinowatych, rodzeństwa, potomstwa - we wszelkich możliwych wariantach. Otwarcie spadku może wówczas stanowić swoisty katalizator. Im większy majątek, tym większe zaangażowanie. Duchy przeszłości wracają ze zdwojoną siłą, proporcjonalnie wzmocnione wartością spadku. Wszystko to ma swoje ujście na salach sądowych, bo tam gdzie jest kompromis, to zainteresowani załatwiają temat u notariusza. Gdy zaś jedna strona twierdzi, że osoba powołana do spadku na ten spadek nie zasługuje, to wszystko staje się nagle czarno-białe. Ten pierwszy tego drugiego "oczernia", a ten drugi oczywiście siebie "wybiela". I vice versa. Czytaj więcej

Zahaczając temat prawnych aspektów związanych z rozwodem, warto zwrócić uwagę na fakt, że analiza przesłanek dla rozwiązania małżeństwa przez rozwód może następować w innych postępowaniach, niż te standardowo prowadzone przez sądy okręgowe w wydziałach cywilnych (rodzinnych). W niektórych bowiem wypadkach, mimo że głównym przedmiotem sprawy są w istocie kwestie spadkowe, także inny sąd może być zobligowany poczynić relewantne ustalenia uboczne, które dotykają tej materii i warunkują główne rozstrzygnięcie. Mamy w tym wypadku niejako dwie sprawy w jednym postępowaniu, co zdecydowanie podnosi jego poziom trudności. Czytaj więcej

PYTANIE:
Moja zmarła siostra była właścicielem mieszkania. Nie mieli z mężem dzieci, nie było testamentu. Czy mam jakieś prawo do tego mieszkania?

ODPOWIEDŹ:
Co do zasady możliwe jest dziedziczenie ustawowe po rodzeństwie, przy czym odpowiedź zależy od ustalenia kilku kluczowych okoliczności. Patrząc z Pana/Pani perspektywy ważne są w szczególności dwie kwestie : data otwarcia spadku (data śmierci siostry) oraz stwierdzenie, czy w tej dacie przy życiu pozostawali rodzice zmarłej. Czytaj więcej

Powództwo o zachowek niesie ze sobą z reguły trudności związane z określeniem oraz wyceną składników majątku i dokonanych przez spadkodawcę rozporządzeń, które mogłyby być uwzględnione na potrzeby substratu zachowku. Osoba uprawniona zazwyczaj nie posiada szczegółowych informacji w tym przedmiocie - z tych samych powodów faktycznych, dla których zostaje pominięta od spadku. Przekłada się to na problem natury prawnej, jako że roszczenie objęte pozwem musi być skonkretyzowane. Jeśli dopiero w trakcie procesu uprawniony pozyskiwał informacje o dodatkowych okolicznościach, które miały wpływ na potencjalne zwiększenie przysługującego mu zachowku, rozszerzenie w tym zakresie powództwa z powołaniem nowych twierdzeń mogłoby być teoretycznie objęte zarzutem przedawnienia. Czytaj więcej

2

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie - oddalającym apelację pozwanej - zakończył się proces o zachowek prowadzony przez prawników Kancelarii. W stanie faktycznym sprawy spadkodawca, który nie pozostawił testamentu, rozporządził przed śmiercią całym swoim majątkiem nieodpłatnie na rzecz siostry. Powodami (klientami Kancelarii) były małoletnie dzieci zmarłego, które wystąpiły z powództwem o zachowek w stosunku do obdarowanej siostry. Czytaj więcej

PYTANIE:
Czy ojciec dokonując darowizny na córkę może jednocześnie zastrzec wyłączenie tej darowizny na przyszłość z doliczeń zachowkowych względem niewdzięcznego syna?

ODPOWIEDŹ:

NIE. Choć będąc precyzyjnym należałoby odpowiedzieć : tak, z tym że będzie to zastrzeżenie nieskuteczne. Osiągnięcie tożsamego celu z uwagi na niewdzięczność syna może zapewnić instytucja wydziedziczenia. Ewentualne zastrzeżenia darczyńcy na potrzeby prawa spadkowego dotyczyć może skutecznie co najwyżej aspektów wzajemnego zaliczania darowizn przy dziale spadku.

PYTANIE
Dziadek zmarł – nie pozostawił majątku, nie było testamentu. 20 lat temu udzielił darowizny mieszkania na rzecz swojego starszego syna oraz jego żony (darowizna na małżonków). Czy drugi syn dochodząc zachowku może doliczyć całą wartość darowanej na brata i bratową nieruchomości ?

ODPOWIEDŹ
NIE. Należy – zakładając oczywiście, że są spełnione inne przesłanki do ubiegania się o zachowek – uwzględnić co najwyżej tylko ten zakres darowizny, który może być na potrzeby zachowku doliczony do czystej wartości spadku. Darowizna na bratową uprawnionego została dokonana ponad 10 lat przed śmiercią spadkodawcy, stąd w tej części wartość darowizny nie podlega doliczeniu. Na należny uprawnionemu zachowek zaliczeniu podlegać może ewentualnie tylko wartość połowy przedmiotu darowizny, według stanu na datę darowizny.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.