Przeskocz do treści

Okoliczność, że ciąża stanowi przeszkodę dla dokonania zwolnienia pracownicy, jest już raczej wiedzą powszechną. I trudno z tym polemizować - ochrona jest zawarta wprost w kodeksie, motywy takiego rozwiązania wydają się oczywiste, społeczna funkcja prawa pracy wypełnia się tutaj wzorcowo. A że na młode kandydatki do pracy niektórzy patrzą przez to podejrzliwie - cóż, stereotypy widać trzymają się mocno. Mimo to nadal pracodawcy decydują się na rozwiązywanie umów z takimi pracownicami. Prześledźmy - jak takie zagranie może się skończyć w sądzie. Czytaj więcej

PYTANIE:
Sądzę się z pracodawcą - nieuzasadniona dyscyplinarka. Nie zależy mi na przywróceniu do pracy. Na ostatniej rozprawie druga strona zaproponowała negocjacje w przedmiocie polubownego zakończenia sporu. Na czym może polegać taka ugoda ?

ODPOWIEDŹ:
Ugoda może w szybki i kompleksowy sposób zakończyć spór sądowy. Strony posiadają tutaj dużą dowolność, niemniej najważniejsze elementy, jakie powinny być objęte ugodą to : kwestia odszkodowania (wysokość) oraz tryb rozwiązania stosunku pracy. W ugodzie nie zaszkodzi także wskazać, że druga strona wyda powodowi nowe świadectwo pracy, uwzględniające ustalony tryb zakończenia współpracy stron. Czytaj więcej

PYTANIE:

Pracownik naruszył swoje obowiązki służbowe, w związku z czym firma poniosła szkodę. Jakie są terminy na pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności.

ODPOWIEDŹ:

„Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności” może dotyczyć różnych płaszczyzn prawnych regulowanych w kodeksie pracy. Pierwsza z nich dotyczy standardowej odpowiedzialności porządkowej , druga wiąże się dodatkowo z odpowiedzialnością odszkodowawczą za wyrządzone szkody, trzecia zaś to już problematyka rozwiązania umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownika. Podejmowanie określonych działań  przez pracodawcę jest jednak zawsze ograniczone w czasie. Czytaj więcej

PYTANIE :

Zamierzamy pożegnać się z pracownikiem – czy są jakieś przeszkody żeby w wypowiedzeniu wskazać więcej niż jedną przyczynę rozwiązania stosunku pracy ?

OPOWIEDŹ:

NIE. Jeśli istnieje kilka powodów, dla których wypowiedzenie umowy o pracę jest zdaniem pracodawcy uzasadnione, to można je przywołać w treści wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że wskazanie, niejako na zapas, całej „litanii” przewinień – z których tylko część jest trafna – nie jest rekomendowane. Wątpliwości sądów budzą bowiem takie przypadki, gdy wskazanych jest kilka (kilkanaście) przyczyn wypowiedzenia, jednak przyczyny zasadne nie stanowią istotnej proporcji wszystkich przyczyn ujętych przez pracodawcę w wypowiedzeniu (por. np. wyrok SN - I PK 105/10)

Niekiedy zdarza się, że w wyniku określonego zbiegu okoliczności pracodawca przestaje uważać swojego pracownika za osobę zatrudnioną w jego zakładzie pracy. Zazwyczaj dotyczy to przekonania o zakończeniu trwania stosunku pracy na skutek upływu czasu, na jaki dana umowa była zawarta. Założenie takie może być jednak wadliwe, w szczególności w przypadku, gdy umowa przekształciła się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Mimo, że - obiektywnie patrząc - stosunek pracy nadal trwa, to pracodawca nie dopuszcza pracownika do jego miejsca pracy i wystawia mu świadectwo pracy.  Stawia tym samym pracownika w trudnej pozycji, przyjmując postępowanie metodą faktów dokonanych.  Czytaj więcej

PYTANIE:
Zapadła decyzja o zmianie sposobu zatrudniania prezesa spółki z o.o. – z kontraktu na umowę o pracę. Prezes został powołany na 3 letnią kadencję. Jaki rodzaj umowy o pracę wchodzi w grę przy jego zatrudnieniu.

ODPOWIEDŹ:

Kwestia zatrudnienia prezesa pozostawiona jest zgodnej woli stron. Wygodnym rozwiązaniem dla spółki jest zawarcie z prezesem umowy na czas wykonywania określonej pracy. Utrzymanie mandatu do pełnienia funkcji prezesa zależy bowiem z reguły od swobodnej oceny określonych organów spółki, a co za tym idzie – odwołanie prezesa może nastąpić w każdym czasie. Płaszczyzna korporacyjna powinna zaś mieć bezpośrednie przełożenie na stosunek pracy. Nie ma jednak przeszkód aby wybrać umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. W takim wypadku odwołanie z funkcji lub nieudzielenie absolutorium prezesowi będzie musiało pociągać za sobą odpowiednie kroki nakierowane na rozwiązanie nadal trwającego stosunku pracy – z reguły w drodze wypowiedzenia takich umów.

PYTANIE:
Zleciłam pośrednikowi wyszukanie osoby zainteresowanej nabyciem mojej działki. Jeden ze skierowanych do mnie klientów biura zdecydował się na zakup. Ustaliliśmy, że umowę sprzedaży podpiszemy po rozwiązaniu przeze mnie umowy pośrednictwa. Pośrednik dowiedział się o transakcji i żąda zapłaty prowizji – czy ma do tego prawo ?

ODPOWIEDŹ:
TAK. Jeśli pośrednik wykonał swoje obowiązki umowne i sprzedający zawarł transakcję z osobą skierowaną do niego przez pośrednika, to w takim wypadku rozwiązanie umowy pośrednictwa nie ma wpływu na wymagalność roszczenia o zapłatę prowizji należnej pośrednikowi. Jak wskazał w jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy: wykładnia przyjmująca, że klient pośrednika zwolniony jest od obowiązku zapłaty prowizji w razie zawarcia transakcji już po wypowiedzeniu umowy pośrednictwa, prowadziłby do podważenia samej istoty i sensu umowy pośrednictwa.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.