Przeskocz do treści

PYTANIE:
Nie opłaciłam prawidłowo wniosku o wpis hipoteki i otrzymałam informację o zwrocie wniosku – czy muszę składać dokumenty od nowa ?

ODPOWIEDŹ:
NIE, wystarczy uzupełnić brakującą opłatę, której wysokość powinna być podana w zarządzeniu o zwrocie pisma. W postępowaniu wieczystoksięgowym przewodniczący zwraca taki wniosek bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. Przy czym w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.

Korzystny dla powoda finał w sądzie miała sprawa o czyn nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Dotyczyło to katalogu praktyk, których najbardziej spopularyzowanym i medialnie nagłośnionym przejawem były opłaty półkowe. Przy czym normatywny zakaz określonego zachowania to tylko teoretyczna podstawa każdego sporu – dopiero konkretne okoliczności faktyczne przemawiają za uwzględnieniem lub oddaleniem powództwa, a kluczową rolę w tej układance odgrywa postępowanie dowodowe. Czytaj więcej

PYTANIE:
Piszemy pozew o odszkodowanie przeciwko wykonawcy – partaczowi. Zastanawiam się czy wnosić też o zabezpieczenie. Wiem, że ma inne zlecenia w toku, z których oczekuje zapłaty. Obawiam się jednak kosztów z tym zabezpieczeniem związanych – ile to kosztuje ?

ODPOWIEDŹ:
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia majątkowego objęty pozwem nie podlega odrębnej opłacie. Zgodnie bowiem z art. 69 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych : „Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera sąd od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie „.

W razie uzyskania zabezpieczenia w postaci zajęcia wierzytelności przysługującej pozwanemu (obowiązanemu) jego realizacja dokonywana jest jednak przez komornika. Za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Opłatę tę uiszcza wierzyciel, składając wniosek o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

PYTANIE
Czy wysłanie pozwu w EPU wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami ?

ODPOWIEDŹ
Poza opłatą od pozwu w przypadku EPU system wymaga uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Ustalana jest ona procentowo (od 1,80 % do 2,60 %) w zależności od wysokości opłaty sądowej.

PYTANIE
Czy zażalenie na koszty sądowe w procesie cywilnym podlega opłacie ?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli zażalenie dotyczyć ma rozstrzygnięcia o kosztach to pobierana jest wówczas opłata stosunkowa. Nie pobiera się natomiast opłat od zażalenia, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia lub zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości wydatków.

PYTANIE
Jaka jest opłata sądowa w sprawie przeciwko zleceniodawcy o ustalenie istnienia stosunku pracy ?

ODPOWIEDŹ
Powoda w tym przypadku należy traktować jak pracownika, gdyż jest to osoba dochodząca sprawy z zakresu prawa pracy, tj. ustalenia istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy. W konsekwencji zastosowanie będzie miało zwolnienie podmiotowe, które zapewnia, iż nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo, z zastrzeżeniem art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące istnienia stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku.

PYTANIE:
Czy zlecenie wykonania przelewu tytułem wymaganej opłaty sądowej stanowi o dochowaniu terminu na jej dokonanie, jeżeli faktycznie uznanie rachunku odbiorcy nastąpiło już po tym terminie ?

ODPOWIEDŹ
TAK, przy czym przyjęta linia orzecznicza stawia w takim wypadku dodatkowe warunki. Opłata będzie uważana za wniesioną w terminie, o ile na rachunku wpłacającego znajdowały się środki wystarczające na realizację przelewu, a zlecenie było wykonalne, tzn. nie zawierało żadnych braków, a w konsekwencji zostało przez bank przyjęte i skuteczne zrealizowane. Jeśli nawet zakończenie całej operacji (tj. uznanie rachunku sądu) nastąpiło z datą późniejszą niż wyznaczony termin, to okoliczność ta – o ile spełnione zostały ww. przesłanki – nie powinna obciążać strony wnoszącej opłatę.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.