Przeskocz do treści

Ostatnimi czasy głośno jest w mediach o sposobach oszukiwania starszych osób metodą "na wnuczka" lub "na policjanta". Przestępcy wykorzystują brak czujności swoich ofiar i perfidnie nakłaniają je do przekazania im posiadanych środków pieniężnych. Nie jest to proceder ani nowy, ani odosobniony. Taka już niestety jest kolej rzeczy, że wszędzie tam, gdzie funkcjonują osoby zbyt ufne lub naiwne, zaczynają krążyć „sępy”. Niektórzy z cynicznego oszukiwania innych czynią sobie wręcz stałe źródło dochodu. A że chciwość nie zna granic, to tak jak wyłudzane są pieniądze z emerytury, to tak samo wyłudzane są nieruchomości. Sformalizowany tryb rozporządzania takimi składnikami majątkowymi nie stanowi, jak widać, wystarczającej przeszkody dla oszustów. Czytaj więcej

PYTANIE:

Posiadam wyrok, na podstawie którego chciałbym wpisać hipotekę przymusową – do jakiej wysokości sumy hipoteki jest to dopuszczalne .

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli z dokumentu nie wynika wysokość sumy hipoteki – a tak jest co do zasady z wyrokami zasądzającymi określone roszczenie cywilne - suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki. Czytaj więcej

PYTANIE:
Nie opłaciłam prawidłowo wniosku o wpis hipoteki i otrzymałam informację o zwrocie wniosku – czy muszę składać dokumenty od nowa ?

ODPOWIEDŹ:
NIE, wystarczy uzupełnić brakującą opłatę, której wysokość powinna być podana w zarządzeniu o zwrocie pisma. W postępowaniu wieczystoksięgowym przewodniczący zwraca taki wniosek bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. Przy czym w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.

PYTANIE
W ostatnim czasie było głośno o zmianach dotyczących hipotek, w tym likwidacji hipoteki kaucyjnej. Czy wejście tych zmian w życie oznacza, że moja dotychczasowa hipoteka kaucyjna wygasła i mnie nie obciąża?

ODPOWIEDŹ
NIE, hipoteka nie wygasła. Do hipotek kaucyjnych powstałych przed dniem wejścia w życie noweli stosuje się przepisy ustawy w nowym brzmieniu, z wyjątkiem przepisów o rozporządzaniu opróżnionym miejscem hipotecznym oraz co do zasady z wyłączeniem hipotek kaucyjnych zabezpieczających roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną, lecz nieobjętych z mocy ustawy hipoteką zwykłą.

PYTANIE
Czy brak niekorzystnych informacji w księgach wieczystych gwarantuje mi, że planowana pod zakup nieruchomość nie jest obciążona?

ODPOWIEDŹ
W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia ta nie ma jednak charakteru absolutnego i w niektórych wypadkach nie będzie chronić nabywcy (np. zła wola, darowizna). Co więcej – nie działa przeciwko niektórym prawom rzeczowym i obligacyjnym (np. dożywocie, służebność przesyłu). Jeżeli istnieją obawy co do wiarygodności zbywcy, należy zadbać aby w umowie znalazły się odpowiednie zapewnienia zbywcy co do stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz ewentualnie dodatkowe – wykraczające nawet poza zakres rękojmi kodeksowej – klauzule sankcjonujące ujawnienie się określonych okoliczności i zdarzeń w przyszłości.

PYTANIE
Czy właścicielowi grożą jakieś konsekwencje za brak zgłoszenia w istniejącej księdze wieczystej faktu zasiedzenia nieruchomości ?

OBOWIĄZEK
TAK. Wniosek w tym przedmiocie należy złożyć niezwłocznie. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania tego obowiązku, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu. Co więcej,
sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10.000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. Także z uwagi na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych nowy właściciel powinien dążyć do szybkiej aktualizacji tych danych.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.