Przeskocz do treści

Sprawy o zasiedzenie zawsze zawierają element niepewności. Przesłanki nabycia własności nieruchomości w tym trybie są bowiem dość generalne. A konkretnie - jest duże pole do popisu przy wykazywaniu, w realiach sprawy, przejawów posiadania samoistnego oraz (z reguły najbardziej pożądanej) dobrej wiary. Płacenie podatków, zgoda na gazociąg, relacje z sąsiadami, wycinka drzew, korespondencja z urzędami, zakładanie telefonu stacjonarnego - wszystko to pozwala budować oczekiwany obraz stanu posiadania. Czasem wszystkie fakty układają się jak trzeba, jedna duża działka jest podzielona od lat ogrodzeniem, a każda z części jest przedmiotem samodzielnego (zwykle nieformalnego) obrotu. Stan faktyczny, na pierwszy rzut oka, "gra i śpiewa". Posiadacze obu części działki są zgodni, w jednym duchu wnioskują do sądu o zasiedzenie swojego kawałka parceli, biegły to pięknie rozrysowuje, a sąd I instancji stwierdza zasiedzenie. Tylko potem jest wyrok II instancji i zimny kubeł wody dla uczestników oraz żółta kartka dla pełnomocnika z urzędu. Bo, w całym tym zamieszaniu z wykazywaniem stanu faktycznego, nagle umykają ważkie aspekty prawne i proceduralne. Czytaj więcej

W dniu 11 czerwca 2015 r. wydana została uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w przedmiocie wniosku Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w wykładni prawa. Sprawa dotyczyła formalnoprawnych aspektów postępowania o stwierdzenie zasiedzenia i dotyczyła ustalenia funkcji przedmiotowego postępowania oraz dopuszczalnego zakresu orzekania. Czytaj więcej

W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011 r. I CSK 157/11 poruszony został ważny dla praktyki aspekt zasiedzenia służebności przesyłu. Z uwagi na treść art. 292 kc pewne wątpliwości orzecznicze budziła – w przypadku poprowadzenia przez nieruchomość urządzeń podziemnych – wykładnia zwrotu „widoczne urządzenie”. SN podkreślił, że nie jest wymagane, aby widoczne elementy trwałego urządzenia znajdowały się na nieruchomości mającej podlegać obciążeniu – weryfikacji wymaga jednak okoliczność, czy ich generalne usytuowanie lub oznaczenie stanowią wystarczającą podstawę do ustalenia przez właściciela obciążonej nieruchomości zachodzenia stanu ingerencji w jego prawo własności. Dotyczy to również odpowiednio nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

PYTANIE
Czy właścicielowi grożą jakieś konsekwencje za brak zgłoszenia w istniejącej księdze wieczystej faktu zasiedzenia nieruchomości ?

OBOWIĄZEK
TAK. Wniosek w tym przedmiocie należy złożyć niezwłocznie. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania tego obowiązku, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu. Co więcej,
sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10.000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. Także z uwagi na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych nowy właściciel powinien dążyć do szybkiej aktualizacji tych danych.

PYTANIE:
Po jakim czasie można zalegalizować własność działki nabytej bez udziału notariusza ?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli spełnione będą wszystkie inne przesłanki wymagane przez przepisy dla nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, to do takiego nabycia może dojść w tym wypadku po upływie 30 lat od dnia objęcia działki w posiadanie samoistne.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.