Przeskocz do treści

Lektura orzeczeń wydawanych w ramach wydziałów gospodarczych pozwala prześledzić i wypunktować najczęstsze błędy popełniane przez powodów przy dochodzeniu - na pierwszy rzut oka - pewnych i prostych roszczeń cywilnoprawnych. Duża część niedociągnięć wynika najprawdopodobniej z dość powierzchownej wiedzy prawnej osób prowadzących takie sprawy, choć nieraz wytyki trafiają się także tzw. profesjonalnym pełnomocnikom. Z punktu widzenia wierzyciela oddanie sprawy do prowadzenia wyspecjalizowanej kancelarii to nie tylko większa pewność sukcesu (a przynajmniej - mniejsza szansa niepowodzenia), ale również ewentualne roszczenie odszkodowawcze w przypadku ewidentnych błędów takiego pełnomocnika procesowego. Należy bowiem pamiętać, że odpowiedzialność finansowa np. pracownika działu windykacji, jest ograniczona - zgodnie z kodeksem pracy. Nie wspominając już o braku odpowiedzialności wszelkiej maści anonimowych doradców internetowych, których podpowiedzi traktuje się nieraz na równi z profesjonalną poradą prawną. Czytaj więcej

Na stronie Sądu Najwyższego zamieszczono informację o istotnym dla praktyki rozstrzygnięciu. W sprawie III CZP 66/13 na pytanie :

Czy wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym następnie umorzeniem tego postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 zd. 2 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia?​

​udzielono w uchwale odpowiedzi : Czytaj dalej

PYTANIE:
Dowiedziałem się od komornika o procesie wytoczonym przeciwko mnie przez firmę windykacyjną. Dług jest przedawniony. Podali nieaktualny od wielu lat adres. Czy mam składać sprzeciw, wniosek o przywrócenie terminu, czy wniosek o ponowne doręczenie nakazu na prawidłowy adres.

ODPOWIEDŹ:

Okoliczności faktyczne poszczególnych spraw, w których występuje problem „nieaktualnego” adresu, są bardzo zróżnicowane, stąd trudno jest tutaj generalizować i zawsze roztropnie jest skonsultować swój przypadek z prawnikiem. W większości takich nakazów zapłaty można założyć, że termin na wniesienie sprzeciwu nie rozpoczął swojego biegu, stąd wnoszenie o jego przywrócenie mija się wówczas z celem. Informacja do sądu pozwoli uchylić zarządzenie w przedmiocie doręczenia zastępczego. Uwzględniając występujące w orzecznictwie różnice w poglądach na to zagadnienie, rozsądnie napisać wtedy pismo odpowiadające treści sprzeciwu, a jednocześnie oczywiście podnieść wadliwość doręczenia z prośbą o doręczenie pozwu. Wszystkie twierdzenia udowodnić. Formalnie patrząc, taki sprzeciw jest wniesiony przedwcześnie, niemniej praktyka przyjmuje jego skuteczność. Niektóre sądy (składy orzekające) natomiast przesyłają w takich wypadkach nakaz z pozwem na aktualny adres, co otwiera drogę do wniesienia sprzeciwu. Żadne rozwiązanie nie jest doskonałe, ale z pewnością umożliwiają one podjęcie skutecznej obrony przez pozwanego. Oczywiście obok etapu EPU pozostaje jeszcze do „wygaszenia” samo postępowanie egzekucyjne, co wiąże się z dodatkowymi problemami interpretacyjnymi.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie 7 lipca 2013 r.,  zmieni nieco oblicze postępowania egzekucyjnego. Otóż wprowadzony zostaje nowy mechanizm zwalczania „przedwczesnej” egzekucji przez dłużnika, który nie miał możliwości podjąć należytej obrony przed powództwem – z uwagi na doręczenie pism z sądu na niewłaściwy adres zamieszkania. Pobieżne zapoznanie się z regulacją prowadzi jednak do wniosków, że nowelizacja – dla zapewnienia ochrony małej grupie realnie pokrzywdzonych przez doręczenie per awizo, potencjalnie zablokuje – a przynajmniej czasowo wstrzyma – większą ilość egzekucji wszczętych na podstawie nakazów zapłaty lub wyroków zaocznych. Czytaj dalej

1

Kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi niebawem z życie, przynosi kilka zmian w praktycznych aspektach stosowania prawa. Wypada zastanowić się nad skutkami tej noweli i pokusić się o subiektywne omówienie jej najciekawszych wątków.

Tradycyjnie przy tego typu zmianach lekturę aktu prawnego należałoby poprzedzić zapoznaniem się z uzasadnieniem projektu ustawy. Do projektu ustawy dołącza się bowiem uzasadnienie, które powinno m.in. : 1) wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, 2) przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana, 3) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, 4) przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy. Czytaj dalej

PYTANIE
Czy wysłanie pozwu w EPU wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami ?

ODPOWIEDŹ
Poza opłatą od pozwu w przypadku EPU system wymaga uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Ustalana jest ona procentowo (od 1,80 % do 2,60 %) w zależności od wysokości opłaty sądowej.

PYTANIE :
Jakie wymogi musi spełniać sprzeciw składany przez pozwanego w EPU

ODPOWIEDŹ :
Zgodnie z art 50535 k.p.c.: „sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się”.

Zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy to np. zarzut zapisu na sąd polubowny. Pozwany nie musi zatem na tym etapie wskazywać wszystkich dowodów i twierdzeń koniecznych do obalenia żądania powoda. Zbędne jest również określenie zakresu zaskarżenia.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.