Przeskocz do treści

PYTANIE
Zostałem dziś w trybie nagłym dyscyplinarnie zwolniony, w mojej ocenie bezzasadnie. Ile mam czasu na zaskarżenie tej decyzji pracodawcy ?

ODPOWIEDŹ
Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą – zgłoszenie przez pracownika wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W oświadczeniu pracodawcy o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

PYTANIE
Jaka jest opłata sądowa w sprawie przeciwko zleceniodawcy o ustalenie istnienia stosunku pracy ?

ODPOWIEDŹ
Powoda w tym przypadku należy traktować jak pracownika, gdyż jest to osoba dochodząca sprawy z zakresu prawa pracy, tj. ustalenia istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy. W konsekwencji zastosowanie będzie miało zwolnienie podmiotowe, które zapewnia, iż nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo, z zastrzeżeniem art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące istnienia stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku.

PYTANIE
Jak wygląda możliwość uzyskania urlopu macierzyńskiego po porodzie przez pracownicę zatrudnioną na umowie na czas określony.

ODPOWIEDŹ
Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Z dniem porodu stosunek pracy ustaje, nie ma więc przesłanek do skorzystania z urlopu macierzyńskiego. Nie oznacza to braku uprawnienia do uzyskania żadnych świadczeń, gdyż ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

PYTANIE
Czy przypadający na 16 października Dzień Papieża Jana Pawła II jest dniem wolnym od pracy ?

ODPOWIEDŹ
NIE. W aktualnym stanie prawnym dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz a) 1 stycznia – Nowy Rok, b)6 stycznia – Święto Trzech Króli, c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, d) drugi dzień Wielkiej Nocy, e) 1 maja – Święto Państwowe, f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, g) pierwszy dzień Zielonych Świątek, h) dzień Bożego Ciała, i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, j) 1 listopada – Wszystkich Świętych, k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

PYTANIE
Czy można zwolnić tylko jednego pracownika powołując się na zadłużenie pracodawcy ?

ODPOWIEDŹ
Niezależne od pracowników przyczyny wypowiedzenia dotyczące pracodawcy często skutkują zwolnieniami grupowymi, ale mogą również być przyczyną dla wypowiedzenia umowy o pracę mniejszej liczbie pracowników. Nie oznacza to jednak, że istnieje całkowita dowolność w wyborze pracownika do zwolnienia. O ile same przyczyny ekonomiczne (tj. ustalenie stanu finansowego pracodawcy, jego możliwości produkcyjnych, wysokości obrotu lub przyczyn ewentualnego zadłużenia) nie są objęte wnikliwą kontrolą sądów pracy, o tyle w pełni podlega jej już sam proces selekcji pracowników przeznaczonych do zwolnienia. Decyzja o wyborze konkretnej osoby nie może być bowiem dowolna, a kryteria stanowiące podstawę tego wyboru muszą być obiektywne, rzetelne i wiarygodne. Ma to szczególne znaczenie, gdy pracodawca zatrudnia kilka osób na równorzędnych stanowiskach a wypowiedzenie ma dotyczyć tylko niektórych z nich.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.