Przeskocz do treści

Obowiązki informacyjne e-sklepów

Wejście w życie nowych przepisów implementujących Dyrektywę UE z 2011 roku postawiło przed sprzedawcami internetowymi dodatkowe wyzwania w kontekście obowiązków informacyjnych. Uwzględniając przekrojowo zakres wprowadzonych powinności należy wskazać, że dostosowanie się do części z nich będzie wymagać ingerencji w mechanizmy sprzedaży oparte o systemy informatyczne. Zmiany te dotykają w dodatku dochowania określonej staranności na różnych etapach procesu składania i finalizowania zamówień. Można wyróżnić trzy takie płaszczyzny.

Pierwsza grupa to informacje, które muszą być ujawnione konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość – wykaz ten obejmuje art. 12 ustawy o prawach konsumenta. Jest to dość obszerna lista informacji, przy czym prezentowanie dużej części z nich jest w zasadzie standardem w profesjonalnych e-sklepach. Kompleksowy regulamin sprzedaży oraz szczegółowe opisy towarów, wraz z wyraźnymi wskazaniami co do formy płatności oraz kosztów i sposobu dostawy, pozwalają co do zasady sprostać wymogom ustawy.

Bardziej doniosłe dla e–sklepu powinności nakłada art. 17 wskazanej ustawy. Jest to po części powtórzenie informacji zawartych uprzednio, niemniej przepisy nakładają tutaj obowiązek, aby takie podsumowanie przekazano konsumentowi bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia. Przepis wskazuje także, że umowa nie zostanie zawarta, jeśli sprzedawca nie zapewni, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, a jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. W tym wypadku nie obejdzie się z reguły bez dostosowania informatycznego systemu sprzedaży o niezbędne opcje i potwierdzenia.

Trzecia płaszczyzna informowania to potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zakres potwierdzenia reguluje art. 21 omawianego aktu. Z uwagi na przyjmowane w dyrektywie rozumienie trwałego nośnika wymóg ten spełnia również poczta e-mail. W praktyce zatem realizacja wskazanego obowiązku sprowadzać się będzie najczęściej do wysłania konsumentowi listu e-mail ze wszystkimi informacjami wskazanymi na etapie pierwszym.

Jako pewne ułatwienie dla stałych klientów wprowadzono wyłączenie obowiązku potwierdzania informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 w sytuacji, gdy przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy. Jeśli zatem przy rejestracji konta w sklepie nabywca otrzymał treść regulaminu mailem, to potwierdzenie zakupu nie musi tych informacji dublować. Biorąc jednak pod uwagę konieczność zapewnienia w takim wypadku dwóch odrębnych funkcjonalności – jednego wzoru potwierdzenia dla klientów zarejestrowanych oraz drugiego dla klientów bez rejestracji – nie wszędzie skala zakupów będzie czyniła racjonalnym utrzymywanie takich podziałów. Wówczas zapewne wszystkie potwierdzenia będą obejmowały całość informacji z art. 12 ust. 1., a wyjątek nie będzie w praktyce stosowany.

Nowe przepisy stanowią, że ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w art. 12 spoczywa na przedsiębiorcy. Wymusza to odpowiednie archiwizowanie w systemie wszelkich zgód i oświadczeń konsumenta, jak również korespondencji mailowej prowadzonej w tym zakresie.

Na zakończenie należy także zauważyć, na inną normę, które może wymuszać przeprowadzenie zmian w formularzach i systemach e- sklepów. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. Ostatnie zdanie uniemożliwia skuteczne stosowanie trybu domyślnie zaznaczonych w formularzu pól wyboru w kontekście płatności.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.