Przeskocz do treści

Odwołanie darowizny jest, wbrew społecznemu postrzeganiu, instytucją bardzo rygorystyczną i w praktyce dość trudną do skutecznego przeprowadzenia. Obiektywną ocenę określonych zdarzeń przez osoby zainteresowane z pewnością utrudniają emocje, które są nieodzownym elementem stanów faktycznych stanowiących podstawę do oceny prawnej. Poza wykładnią pojęcia „rażąca niewdzięczność” , niemożliwą do jednoznacznego zdefiniowania na potrzeby generalnego wpisu, istotne nieraz są także inne elementy, co do których orzecznictwo przyjęło pewne ogólniejsze i bardziej uniwersalne podejście. Czytaj więcej

Korzystny dla powoda finał w sądzie miała sprawa o czyn nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Dotyczyło to katalogu praktyk, których najbardziej spopularyzowanym i medialnie nagłośnionym przejawem były opłaty półkowe. Przy czym normatywny zakaz określonego zachowania to tylko teoretyczna podstawa każdego sporu – dopiero konkretne okoliczności faktyczne przemawiają za uwzględnieniem lub oddaleniem powództwa, a kluczową rolę w tej układance odgrywa postępowanie dowodowe. Czytaj więcej

Tragiczne zdarzenia, które spotkały dwójkę uczestników wycieczki do Egiptu, stały się podstawą stanu faktycznego dla niedawno zakończonego procesu sądowego o zadośćuczynienie. Problemy prawne sporu skupiały się na zakresie odpowiedzialności głównego organizatora wycieczki, w kontekście dodatkowej wycieczki fakultatywnej, w trakcie której doszło do śmierci turystów. Poruszony w uzasadnieniu został temat ewentualnego zbiegu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Przedmiotem analiz były również uchybienia po stronie organizatorów wycieczki, ale także kwestie formalne dotyczące statusu kontraktowego wycieczki fakultatywnej. Pozwany bowiem wskazywał, że to egipscy współpracownicy odpowiadali za organizację wycieczek fakultatywnych, a rezydent pozwanego jedynie pomagał klientom w dokonaniu wyboru i zakupie takich wycieczek - oferowanych przez lokalne biura podróży. Czytaj więcej

Dochodzenie przez pracownika roszczeń za przepracowane nadgodziny napotyka z reguły na duże problemy dowodowe. Pracodawca ma przewagę dowodową nad pracownikiem, gdyż to on odpowiada za ewidencję czasu pracy. Oficjalne dane z takiej ewidencji mogą nie pokrywać się z oczekiwaniami zgłaszanym przez pracownika. Zdarza się to przede wszystkim w małych, rodzinnych firmach. Czasem, szczególnie w przypadku papierowych list obecności, ewidencja taka funkcjonuje jedynie pro forma. Niekiedy brak rygoryzmu ze strony pracodawcy co do niektórych obowiązków pracownika idzie w parze z elastycznym podejściem do jego uprawnień. Np. przymykanie oka na zagadnienie spóźnień pracowników posiada przeciwwagę w przyjęciu zasady, że płatne nadgodziny nie są praktykowane. Czy wobec mocy dowodowej oficjalnej ewidencji czasu pracy pracownik ma możliwość skutecznie wykazać swoje racje przed sądem pracy ? Czytaj więcej

Zakończył się proces sądowy z zakresu prawa pracy, w którym stronę pozwaną reprezentowała adw. Dorota Janowska – Kunicka z Kancelarii w Lublinie. Proces toczył się w sądzie okręgowym z uwagi na ogromną wartość przedmiotu sporu. Klient Kancelarii został pozwany przez byłego pracodawcę o zapłatę kwoty ponad 12 milionów (sic!) zł. Stan faktyczny opisany w pozwie opierał się na zarzucie umyślnego wyrządzenia przez pozwanego szkody pracodawcy - w ramach służbowego koordynowania/zlecania kontraktów giełdowych terminowych, w tym opartych o prawo opcji. Oceniając działania pozwanego jako celowe spekulacje pracodawca zażądał naprawienia całej nominalnej szkody, jaką poniósł na skutek zawirowań kursów giełdowych. Czytaj więcej

Dobrze prowadzony proces cywilny z reguły nie wymaga powoływania nowych dowodów na etapie postępowania apelacyjnego. Fachowi pełnomocnicy mają świadomość, że wstrzymywanie się z ujawnieniem określonych faktów lub dowodów jest - w najlepszym razie - ryzykowne. Choć niekiedy jest to uzasadnione przyjętą strategią procesową. Koncentracja materiału dowodowego oraz obowiązek stron do podejmowania czynności w sposób, który powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania, utrudniają swoiste "rozgrywanie" sprawy w czasie. Potrzeba udowodnienia zgłaszanych żądań wymusza inwencję i aktywność dowodową strony procesu - dowody spóźnione mogą zostać pominięte. Czytaj dalej

1

Nie jest proste skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c. przez sąd orzekający, jeśli uzasadnienie orzeczenia jest oparte na racjonalnych wnioskach i logicznym rozumowaniu. Na potwierdzenie tej tezy można powołać prezentowane w uzasadnieniach wyroków Sądu Apelacyjnego w Lublinie podsumowanie poglądów orzecznictwa w tym zakresie : Czytaj dalej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.