Przeskocz do treści

PYTANIE :
Jakie wymogi musi spełniać sprzeciw składany przez pozwanego w EPU

ODPOWIEDŹ :
Zgodnie z art 50535 k.p.c.: „sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się”.

Zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy to np. zarzut zapisu na sąd polubowny. Pozwany nie musi zatem na tym etapie wskazywać wszystkich dowodów i twierdzeń koniecznych do obalenia żądania powoda. Zbędne jest również określenie zakresu zaskarżenia.

PYTANIE
Czy można zwolnić tylko jednego pracownika powołując się na zadłużenie pracodawcy ?

ODPOWIEDŹ
Niezależne od pracowników przyczyny wypowiedzenia dotyczące pracodawcy często skutkują zwolnieniami grupowymi, ale mogą również być przyczyną dla wypowiedzenia umowy o pracę mniejszej liczbie pracowników. Nie oznacza to jednak, że istnieje całkowita dowolność w wyborze pracownika do zwolnienia. O ile same przyczyny ekonomiczne (tj. ustalenie stanu finansowego pracodawcy, jego możliwości produkcyjnych, wysokości obrotu lub przyczyn ewentualnego zadłużenia) nie są objęte wnikliwą kontrolą sądów pracy, o tyle w pełni podlega jej już sam proces selekcji pracowników przeznaczonych do zwolnienia. Decyzja o wyborze konkretnej osoby nie może być bowiem dowolna, a kryteria stanowiące podstawę tego wyboru muszą być obiektywne, rzetelne i wiarygodne. Ma to szczególne znaczenie, gdy pracodawca zatrudnia kilka osób na równorzędnych stanowiskach a wypowiedzenie ma dotyczyć tylko niektórych z nich.

PYTANIE :
Czy sąd jest związany stanowiskiem uczestników co do sposobu podziału nieruchomości?

ODPOWIEDŹ :
NIE. Sąd w pierwszej kolejności kieruje się dyrektywami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego. Regulacje te ustalają pierwszeństwo dla podziału rzeczy wspólnej, a gdyby to nie było możliwe rzecz zostaje przyznana jednemu z współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Jeśli i ten sposób nie jest uzasadniony, pozostaje podział cywilny – sprzedaż rzeczy oraz odpowiednie rozdzielenie między współwłaścicieli uzyskanej ceny. Należy jednak podkreślić, że mimo działania przez sąd z urzędu, zgodny i racjonalny wniosek uczestników bywa zazwyczaj uwzględniany. Jednolite stanowisko współwłaścicieli ma korzystne przełożenie również na wysokość początkowej opłaty sądowej, która w przypadku zgodnego projektu zniesienia współwłasności jest ponad trzykrotnie niższa.

PYTANIE:
W jakiej formie należy dokonać przeniesienia na rzecz członka rodziny prawa do żądania zapłaty długu umownego ?

ODPOWIEDŹ:
Co do zasady – Kodeks cywilny wymaga formy pisemnej (dla celów dowodowych) do przeniesienia wierzytelności stwierdzonych pismem. Należy jednak pamiętać, że w zależności od tego, na którym etapie dochodzenia zaległych roszczeń dokonany ma być przelew wierzytelności, może być konieczne zachowanie formy dokumentu prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Umożliwi to uzyskanie klauzuli wykonalności na rzecz nowej osoby.

PYTANIE
Zmarł mój przeciwnik w procesie o niewłaściwe wykonanie umowy. Proces się toczy od 2 lat i za miesiąc miała być ostatnia już rozprawa. Czy śmierć pozwanego spowoduje jakieś komplikacje skoro wszystkie dowody zostały już przeprowadzone a pozwany ma adwokata ?

ODPOWIEDŹ
Ustanowienie pełnomocnika procesowego oraz stopień zaawansowania sprawy nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia. Postępowanie będzie bowiem w tej sytuacji zawieszone z urzędu do czasu aż zgłoszą się lub zostaną wskazani następcy prawni zmarłego albo zostanie ustanowiony kurator spadku. W przeciwnym wypadku sąd umorzy postępowanie po upływie 5 lat od daty przedmiotowego postanowienia o zawieszeniu. Zasadne jest zatem aby monitorował Pan tę sprawę i w razie potrzeby sam zgłosił odpowiedni wniosek w sądzie spadku pozwanego.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.