Przeskocz do treści

PYTANIE:
Dowiedziałem się, że mój kontrahent ogłosił upadłość z likwidacją majątku. Za dostarczone mu uprzednio towary miał mi płacić w ratach. Kolejne płatności przypadają co 3 miesiące. Do tego czasu jego majątek zostanie wyprzedany. Jak zabezpieczyć swoje roszczenia ?

ODPOWIEDŹ:

Należy przede wszystkim zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym celem jej wpisania na listę wierzytelności. W pana wypadku późniejsza wymagalność nie jest przeszkodą, gdyż zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Taka premia dla wierzyciela nie oznacza jednak, że wierzytelności będą wpisane w całości. Prawo upadłościowe przewiduje bowiem ogólną zasadę, że korzyść z przyśpieszonej wymagalności jest równoważona odpowiednim pomniejszeniem wartości zobowiązania.

Przedstawienie weksla do zapłaty budzi nieraz sporo kontrowersji. Pierwszą trudność rodzi mylenie tej instytucji z przedstawieniem weksla trasowanego do przyjęcia. Kolejne nieporozumienia wiążą się z postrzeganiem skutków zaniechania w tym zakresie – w zależności od sytuacji część praktyków przy niektórych wekslach własnych nie zaprząta sobie nawet głowy przedstawianiem weksla dłużnikowi do zapłaty. Pomyłki zdarzają się także co do samej rzeczywistej realizacji tego wymogu. Czytaj dalej

PYTANIE:
Czy zgodne z prawem jest zastrzeganie w umowie o stałe łącze internetowe odsetek od opłat abonamentowych w wysokości 15% ?

ODPOWIEDŹ:
TAK. Strony mogą w umowie uzgodnić inną wysokość odsetek niż odsetki ustawowe. Nie mogą one być jednak wyższe niż odsetki maksymalne, tj. ich wysokość nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Obecnie wysokość odsetek maksymalnych wynosi zatem 24% w skali roku.

W uchwale z dnia 20 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 16/11) Sąd Najwyższy przedstawił swoje stanowisko w przedmiocie dopuszczalności żądania odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie zasądzonych w procesie kosztów postępowania. Jednoznacznie możliwość taka została wykluczona. Sąd powołał się na publicznoprawną naturę kosztów procesu oraz na całościowy charakter regulacji kodeksowej w tym zakresie, co w konsekwencji wyłącza możliwość powołania się na 481 par. 1 k.c. Tym samym podtrzymana została linia orzecznicza zaprezentowana już w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1996 r., III CZP 1/96 (OSNC 1996, nr 4, poz. 57).

PYTANIE
Czy jest jakaś możliwość uzyskania odsetek za opóźnienie w zapłacie, jeżeli w treści umowy o dzieło nie zawarto żadnych postanowień dotyczących możliwości żądania odsetek?

ODPOWIEDŹ
TAK. Uprawnienie do dochodzenia odsetek za opóźnienie nie musi wynikać z umowy, gdyż przewidują je również bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 481 § 1 k.c.: jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Termin płatności wiąże się z datą wymagalności świadczenia. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, to zgodnie z art.455 k.c. świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.