Przeskocz do treści

1

Kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi niebawem z życie, przynosi kilka zmian w praktycznych aspektach stosowania prawa. Wypada zastanowić się nad skutkami tej noweli i pokusić się o subiektywne omówienie jej najciekawszych wątków.

Tradycyjnie przy tego typu zmianach lekturę aktu prawnego należałoby poprzedzić zapoznaniem się z uzasadnieniem projektu ustawy. Do projektu ustawy dołącza się bowiem uzasadnienie, które powinno m.in. : 1) wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, 2) przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana, 3) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, 4) przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy. Czytaj dalej

PYTANIE :
Występuję do sądu o odszkodowanie od pracodawcy z uwagi na nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę. Czy wysokość odszkodowania obliczam jako wysokość pensji netto, czy brutto ?

ODPOWIEDŹ :
W prawie pracy zasadą jest dochodzenie w roszczeniach kwot tzw. „brutto”, a nie takich, które pracownik faktycznie otrzymywał „na rękę”. Niemniej obliczanie wysokości odszkodowań jest bardziej złożone, jako że zagadnienie to reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289). Regulacja ta zawiera jedynie odpowiednie odwołanie, jako że stanowi iż, zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop stosuje się także w celu obliczenia odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy (art. 471, 50 § 1 i 4 oraz art. 58 i 60 Kodeksu pracy). Z tych względów konkretnych wskazówek należy poszukiwać w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14). Wysokość odszkodowania uwzględnia zatem nie tylko podstawową pensję zasadniczą, ale także inne składniki wynagrodzenia.

6

PYTANIE
Sąd nie zwolnił mnie od ponoszenia kosztów sądowych, otrzymałam dziś postanowienie w tym temacie. Czy mam obowiązek od razu opłacić pismo, czy sąd wezwie mnie do uzupełnienia opłaty.

ODPOWIEDŹ

Tak, sąd wezwie do uiszczenia opłaty – jeśli występuje Pani bez adwokata lub radcy prawnego. W przeciwnym wypadku należy uiścić opłatę bez czekania na informację z sądu, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. I o ile nie składacie państwo zażalenia/skargi na przedmiotowe postanowienie. Jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia.

Sfera prawa pracy posiada szereg odmienności od materii prawa cywilnego, ale często właściwe dla tych porządków instytucje wzajemnie się przenikają, co przekłada się również na konkretne skutki procesowe. Argumentem obronnym dla pracowników, którzy przez własną nieuwagę wystosowali pozew do sądu niewłaściwego może być wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1999 r. I PKN 167/99. Stan faktyczny sprawy jest o tyle ciekawy, że pracownik otrzymał właściwe pouczenie od pracodawcy o sądzie właściwym, a mimo to skierował ją do sądu rzeczowo niewłaściwego. Sądy obu instancji uznały, że nastąpiło uchybienie terminu, jako że datą wniesienia pozwu była dopiero data wpływu pozwu do sądu rejonowego – przekazanego przez Sąd Wojewódzki, a to skutkuje oddaleniem powództwa. Dopiero Sąd Najwyższy przyjął korzystną dla pracownika interpretację przepisów. Zauważył bowiem, że termin z art. 264 Kodeksu pracy jest terminem zawitym prawa materialnego. Dlatego należy stosować do niego zasady zbliżone do terminu przedawnienia. Tym samym termin ten będzie zachowany, jeżeli pracownik złoży w czasie jego biegu pozew o odszkodowanie do sądu, choćby sąd ten był niewłaściwy rzeczowo.

Kancelaria mecenas Doroty Janowskiej – Kunickiej z powodzeniem przeprowadziła trudną i medialną sprawę związaną z dochodzeniem zadośćuczynienia i odszkodowania dla uczestnika meczu piłkarskiego – kibica, który został postrzelony przez funkcjonariuszy Policji gumowymi kulami. Pozytywny dla poszkodowanego wyrok pierwszej instancji został utrzymany przez sąd apelacyjny.

O sprawie napisały m.in. Rzeczpospolita, Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni

Ostatnia duża nowelizacja kpc wprowadziła kilka zmian, które będą musiały zmienić dotychczasowe nawyki profesjonalnych pełnomocników. Na pierwszy rzut oka niepozorne, sprowadzone do jednego lub dwóch dodanych zdań w poszczególnych artykułach, stanowią w rzeczywistości całkowite odejście od utartej praktyki. Przeoczenie ich wprowadzenia oraz opieranie się na rutynowym postępowaniu może obecnie budzić bardzo poważne reperkusje procesowe. Najważniejsze ze zmian – w kolejności odpowiadającej numeracji artykułów kodeksu, to : Czytaj dalej

W uchwale z dnia 20 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 16/11) Sąd Najwyższy przedstawił swoje stanowisko w przedmiocie dopuszczalności żądania odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie zasądzonych w procesie kosztów postępowania. Jednoznacznie możliwość taka została wykluczona. Sąd powołał się na publicznoprawną naturę kosztów procesu oraz na całościowy charakter regulacji kodeksowej w tym zakresie, co w konsekwencji wyłącza możliwość powołania się na 481 par. 1 k.c. Tym samym podtrzymana została linia orzecznicza zaprezentowana już w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1996 r., III CZP 1/96 (OSNC 1996, nr 4, poz. 57).

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.