Przeskocz do treści

PYTANIE:
Po jakim czasie przedawnia się kara pieniężna otrzymana za jadę autobusem bez biletu


ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z prawem przewozowym roszczenia przewoźnika z tego tytułu w stosunku do pasażerów przedawniają się po upływie roku. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

PYTANIE:
Czy córka może dziedziczyć po ojcu, który w wyroku rozwodowym miał ograniczoną władzę rodzicielską?

ODPOWIEDŹ:
TAK. Zasady dziedziczenia nie są zależne od władzy rodzicielskiej.

PYTANIE
Czy administrator forum może ponosić odpowiedzialność za posty umieszczane przez użytkowników ?

ODPOWIEDŹ
TAK. Praktyka sądowa potwierdziła, że w przypadku administratora publicznego forum internetowego jego odpowiedzialność cywilna za treści umieszczane przez innych użytkowników może opierać się wprost na postanowieniach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administrator, który nie wie o bezprawnym charakterze danych powinien niezwłocznie reagować nie tylko na wszelkie urzędowe zawiadomienia, ale również na pochodzące z innych źródeł wiarygodne informacje w tym przedmiocie. Blokada dostępu do takich treści może zabezpieczyć administratora przed roszczeniami osoby poszkodowanej w wyniku ich umieszczenia w Internecie oraz odmowy ich usunięcia. W takich wypadkach zasadne jest jednak również powiadomienie o zgłaszanych uwagach oraz planowanych krokach autora kontrowersyjnego wpisu.


PYTANIE

Czy przysługuje mi jakieś odszkodowanie za przerwy w dostępie do Internetu ? Regulamin providera nie mówi nic na ten temat.

ODPOWIEDŹ
TAK. Regulamin świadczenia usługi telekomunikacyjnej nie może stać w sprzeczności z regulacjami ustawy Prawo telekomunikacyjne, która w art. 105. stanowi, iż: „za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin”. Drogą do realizacji tych uprawnień jest właściwie sformułowana reklamacja, na której rozpoznanie dostawca usługi ma 30 dni.

PYTANIE :
Jakie wymogi musi spełniać sprzeciw składany przez pozwanego w EPU

ODPOWIEDŹ :
Zgodnie z art 50535 k.p.c.: „sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się”.

Zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy to np. zarzut zapisu na sąd polubowny. Pozwany nie musi zatem na tym etapie wskazywać wszystkich dowodów i twierdzeń koniecznych do obalenia żądania powoda. Zbędne jest również określenie zakresu zaskarżenia.

PYTANIE
Czy można zwolnić tylko jednego pracownika powołując się na zadłużenie pracodawcy ?

ODPOWIEDŹ
Niezależne od pracowników przyczyny wypowiedzenia dotyczące pracodawcy często skutkują zwolnieniami grupowymi, ale mogą również być przyczyną dla wypowiedzenia umowy o pracę mniejszej liczbie pracowników. Nie oznacza to jednak, że istnieje całkowita dowolność w wyborze pracownika do zwolnienia. O ile same przyczyny ekonomiczne (tj. ustalenie stanu finansowego pracodawcy, jego możliwości produkcyjnych, wysokości obrotu lub przyczyn ewentualnego zadłużenia) nie są objęte wnikliwą kontrolą sądów pracy, o tyle w pełni podlega jej już sam proces selekcji pracowników przeznaczonych do zwolnienia. Decyzja o wyborze konkretnej osoby nie może być bowiem dowolna, a kryteria stanowiące podstawę tego wyboru muszą być obiektywne, rzetelne i wiarygodne. Ma to szczególne znaczenie, gdy pracodawca zatrudnia kilka osób na równorzędnych stanowiskach a wypowiedzenie ma dotyczyć tylko niektórych z nich.

PYTANIE :
Czy sąd jest związany stanowiskiem uczestników co do sposobu podziału nieruchomości?

ODPOWIEDŹ :
NIE. Sąd w pierwszej kolejności kieruje się dyrektywami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego. Regulacje te ustalają pierwszeństwo dla podziału rzeczy wspólnej, a gdyby to nie było możliwe rzecz zostaje przyznana jednemu z współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Jeśli i ten sposób nie jest uzasadniony, pozostaje podział cywilny – sprzedaż rzeczy oraz odpowiednie rozdzielenie między współwłaścicieli uzyskanej ceny. Należy jednak podkreślić, że mimo działania przez sąd z urzędu, zgodny i racjonalny wniosek uczestników bywa zazwyczaj uwzględniany. Jednolite stanowisko współwłaścicieli ma korzystne przełożenie również na wysokość początkowej opłaty sądowej, która w przypadku zgodnego projektu zniesienia współwłasności jest ponad trzykrotnie niższa.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.