Przeskocz do treści

PYTANIE
Czy jest jakaś możliwość uzyskania odsetek za opóźnienie w zapłacie, jeżeli w treści umowy o dzieło nie zawarto żadnych postanowień dotyczących możliwości żądania odsetek?

ODPOWIEDŹ
TAK. Uprawnienie do dochodzenia odsetek za opóźnienie nie musi wynikać z umowy, gdyż przewidują je również bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 481 § 1 k.c.: jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Termin płatności wiąże się z datą wymagalności świadczenia. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, to zgodnie z art.455 k.c. świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania.

PYTANIE :
Czy składając pozew do sądu zawsze konieczne jest korzystanie z wzorów formularzy ?


ODPOWIEDŹ:

NIE. Dla osoby fizycznej składającej pozew obowiązek taki istnieje w następujących sprawach z zakresu właściwości sądów rejonowych :
1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

PYTANIE:
Po jakim czasie można zalegalizować własność działki nabytej bez udziału notariusza ?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli spełnione będą wszystkie inne przesłanki wymagane przez przepisy dla nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, to do takiego nabycia może dojść w tym wypadku po upływie 30 lat od dnia objęcia działki w posiadanie samoistne.

PYTANIE:
W jakim terminie mogę zwrócić zamówioną przez Internet grę, która okazała się nudna?

ODPOWIEDŹ:
Co do zasady: konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie – w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. To oparte na szczególnych uprawnieniach konsumenckich prawo odstąpienia nie przysługuje jednak w wypadku, gdy zakup dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (tj. także nośników z grami komputerowymi) – po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

PYTANIE :
Od kogo można domagać się naprawienie szkody za opublikowanie w dzienniku lokalnym kłamliwego artykułu?

ODPOWIEDŹ:
Kwestie te reguluje prawo prasowe – odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna. Przy roszczeniach niemajątkowych (np. żądanie opublikowania przeprosin) każda z wymienionych osób odpowiada samodzielnie.

PYTANIE:
Po jakim czasie przedawnia się kara pieniężna otrzymana za jadę autobusem bez biletu


ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z prawem przewozowym roszczenia przewoźnika z tego tytułu w stosunku do pasażerów przedawniają się po upływie roku. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

PYTANIE:
Czy córka może dziedziczyć po ojcu, który w wyroku rozwodowym miał ograniczoną władzę rodzicielską?

ODPOWIEDŹ:
TAK. Zasady dziedziczenia nie są zależne od władzy rodzicielskiej.