Przeskocz do treści

Egzekucja z majątku osobistego za długi małżonka

Poniższy wpis dotyczy zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za długi małżonka. Ujętego w aspekty formalnoprawne. Sąd Najwyższy musiał bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy nieskuteczna obrona współmałżonka w toku egzekucji wyklucza możliwość żądania zwrotu wyegzekwowanych kwot. I co rozumiemy przez niezależne świadczenie. Wszystko na kanwie jednego przypadku, dotyczącego realizacji przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi - ale z nadaną dodatkowo klauzulą przeciwko jego małżonkowi i z ograniczeniem egzekucji do majątku wspólnego.

Te okoliczności nie są czymś niezwykłym. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Te regulacje podlegały określonym zmianom na przestrzeni lat i – w zależności od daty powstania wierzytelności – podejście może być bardziej lub mniej formalnie. Przezorny wierzyciel zazwyczaj taką możliwość jednak posiada.

Omawiany problem miał bardziej aspekt teoretyczny. Wierzyciel pozyskał od małżonki dłużnika znaczne środki, ale odmawiał ich zwrotu. Bronił się zarzutami formalnymi, sprowadzającymi się do tezy, że skoro pieniądze pozyskał w toku egzekucji, to o nienależnym świadczeniu nie może być mowy. Małżonka dłużnika wniosła zarzuty na działanie komornika, a sąd - co do możliwości egzekwowania należnej wierzycielowi kwoty z jej rachunków bankowych - nie zabronił tej egzekucji. Małżonka dłużnika nie wystąpiła także z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Sąd Najwyższy uznał te argumenty za całkowicie chybione. Wskazał m.in., że to, że sąd rejonowy wydał prawomocne orzeczenie, w którym zezwolił na egzekucję z rachunków bankowych powódki nie ma żadnego znaczenia dla oceny zasadności roszczeń opartych na przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wspomniane orzeczenie upoważniało pozwanego do egzekucji z rachunków bankowych powódki, ale tylko do wysokości środków pieniężnych stanowiących majątek wspólny. Potwierdził, że wierzyciel mógł zaspokoić się co najwyżej z odsetek od środków pieniężnych należących do jej majątku osobistego.

Podejście Sądu Najwyższego jest w tym wypadku oczywiście słuszne. Wierzyciel budował - w oparciu o nieskuteczną obronę małżonki dłużnika w egzekucji - argumentację dotyczącą w istocie zarzutu powagi rzeczy osądzonej. Sprawa nie była jednak dotąd merytorycznie rozpoznana, stąd zakończenie egzekucji nie zablokowało możliwości wystąpienia z pozwem o zapłatę przeciwko wierzycielowi. Ważniejsze okazały się merytoryczne podstawy roszczenia oraz obiektywny fakt nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela kosztem małżonki dłużnika.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.