Przeskocz do treści

Jak obliczyć termin związania ofertą

Interpretując przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy mieć na względzie odrębności tej regulacji w stosunku do przepisów prawa cywilnego. Różnice te dotyczyć bowiem mogą najbardziej podstawowych kwestii, o kluczowym znaczeniu dla losów postępowania. Jednym z takich aspektów, powodującym rozbieżności wśród stanowisk samych zamawiających, jest sposób liczenia terminu związania ofertą – w kontekście treści art. 85 ust. 5 PZP.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Reguła ta musiała zostać skonfrontowana z kodeksowymi sposobami liczenia terminów oraz następującą normą : jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. W praktyce zatem zamawiający stanęli przed dylematem – czy obliczając termin związania ofertą wykonawcy uwzględniać, czy pomijać dzień stanowiący termin składania ofert. Orzecznictwo KIO przyjęło, że jest to dylemat pozorny.

Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 stycznia 2014 r. KIO 41/14 potwierdzono bowiem co następuje (pogrubienia własne):

W tym zakresie Izba podtrzymuje dotychczasowe ugruntowane i jednolite stanowisko (wyrok ZA z 18 stycznia 2005 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-11/05; wyrok ZA z 31 marca 2005 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-526/05; wyrok ZA z 10 października 2005 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-2784/05, wyrok KIO z dnia 15 stycznia 2008 r.; sygn. akt: KIO/UZP 65/07, wyrok KIO z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 246/08, wyrok KIO z dnia 12 września 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 901/08, wyrok KIO z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 1433/08, wyrok KIO z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 426/10, wyrok KIO z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 2339/10, wyrok KIO z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt: KIO 2020/12), że o ile w P.z.p. do obliczania terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminów to na gruncie art. 85 ust. 5 P.z.p. przyjął się pogląd, że regulacja kodeksowa nie ma zastosowania do obliczania terminu związania ofertą. Powołany przepis jest jednym z najważniejszych przepisów ustawy z punktu widzenia praktyki i systemu udzielania zamówień publicznych, gdyż w przypadku nie znalezienia odpowiedzi na wątpliwości prawne na gruncie P.z.p., Zamawiający jest uprawniony (a właściwiej zobowiązany) do korzystania z regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym. Przepisy P.z.p. stanowią zatem lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego jednakże tylko w obszarach uregulowanych P.z.p. Wykładnia literalna przepisu art. 85 ust. 5 P.z.p. i użycie w nim przez ustawodawcę spójnika: "wraz", czyli w tej samej chwili, pozwala przypisać temu przepisowi pierwszeństwo zastosowania przed art. 111 § 2 k.c. w brzmieniu: "jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło", oraz uznać, że początek terminu związania ofertą stanowi pierwszy dzień składania ofert (wyrok ZA z dnia 30 marca 2005 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-546/05). Stanowisko takie wyraził również SO w K. (wyrok z dnia 30 stycznia 2007 r., sygn. akt: XIX Ga 3/07 w sprawie wyroku ZA z dnia 1 grudnia 2006 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-2854/06) stwierdzając, iż "Sześćdziesięciodniowy termin związania ofertą rozpoczął bieg wraz z upływem terminu składania ofert". Przepis art. 85 ust. 5 P.z.p. jest w tym przypadku przepisem szczególnym wobec Kodeksu cywilnego. W ocenie Izby, istnieją dostateczne podstawy normatywne do odstąpienia od ogólnych zasad z art. 111 § 2 k.c., należy również podkreślić, iż początek biegu terminu związania ofertą łączy się bezpośrednio z jej złożeniem, a także terminem składania i otwarcia ofert, które są wskazane nie tylko co do dnia, ale danej godziny z minutami (np. 10:15), zaś w tym samym czasie ustanawia się wiążące wadium, celem zabezpieczenia złożonej oferty. W tym ostatnim zakresie Zamawiający ustanawiają w ramach postanowień SIWZ różną wiążącą procedurę składania oryginału dokumentu wadialnego (razem z ofertą - choć w oddzielnej kopercie - z kopią dołączoną w samej ofercie, tudzież nawet zdeponowaną oddzielnie w innym miejscu - z kopią dołączoną w samej ofercie).

Izba przypomina także, że przepisy P.z.p. należy także odczytywać w sposób systemowy. Niewątpliwie, zaś funkcją wadium jest zabezpieczenie organizatora przetargu poprzez umożliwienie mu zatrzymania wadium na wypadek niezawarcia umowy przez wybranego oferenta. Nadto, nie ulega wątpliwości, iż obowiązkiem uczestnika postępowania jest złożenie wadium na cały okres związania ofertą (wyrok SO w K. z 13 października 2005 r.; sygn. akt: IV Ca 468/05). W związku z tym, że wniesienie wadium stanowi zabezpieczenie ciążącego na Wykonawcy obowiązku zawarcia umowy, czas jego wniesienia nie może być krótszy niż okres związania wykonawcy ofertą. (podobnie w wyroku KIO z dnia 20 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO 1655/10). Inaczej mówiąc wadium musi być wiążące - nie od dnia następnego - ale w tej samej chwili.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w publikacji: "Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP" (W-wa 2012) (str. 91-92) oraz w Informatorze UZP 4/2012 (str. 31-32): "Należy bowiem wskazać, że w przypadku terminów związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Prawo zamówień publicznych konstytuuje samoistną podstawę określenia początku terminu związania ofertą wskazując, iż bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, co oznacza, że rozpoczyna się on w tej samej chwili, a dzień składania ofert wlicza się do okresu związania ofertą. Nie znajduje więc w tym przypadku zastosowania art. 111 § 2 k.c., zgodnie z którym - termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w 32 ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Stosuje się natomiast zasadniczo pozostałe reguły dotyczące obliczania terminów określone w kodeksie cywilnym. Mając na uwadze powyższe, okres obowiązywania wadium należy liczyć analogicznie, jak w przypadku terminu związania ofertą. Wadium musi zabezpieczać ofertę w okresie, gdy wykonawca jest nią związany, a więc od dnia upływu terminu składania ofert. Sąd Okręgowy w K. w wyroku z dnia 13 października 2005 r. (sygn. akt IV Ca 468/05) stwierdził, iż: "Nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem uczestnika postępowania jest złożenie wadium ważnego przez cały okres związania ofertą". W konsekwencji Izba uznała, że oferta Przystępującego jest zabezpieczona na okres 60, a nie 59 dni związania ofertą.

Pogląd ten znalazł także powtórzenie w bardziej aktualnym orzeczeniu (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 13 kwietnia 2015 r. KIO 618/15; KIO 625/15; KIO 625/15), gdzie dodatkowo odniesienie znalazł problem zawieszenie biegu związania ofertą:

Kwestię biegu terminu związania ofertą reguluje art. 85 ust. 5 ustawy P.z.p.. zgodnie z którym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2014 r., czyli bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z dniem 19 grudnia 2014 r. a nie z dniem 20 grudnia 2014 r. Natomiast koniec terminu związania ofertą następuje z upływem terminu określonego w Specyfikacji w przedmiotowej sprawie z upływem 60 dni to jest z upływem 16 lutego 2015 r. Bieg terminu związania oferta może ulec zawieszeniu. Zawieszenie biegu terminu związania ofertą następuje w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert a co nastąpiło w przedmiotowej sprawie. Termin składania ofert upływał w dniu 19 grudnia 2014 r. a odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty wpłynęły w dniu 13 lutego 2015 r., czyli po upływie terminu składania ofert. Zdarzeniem, które spowodowało zawieszenie biegu terminu związania ofertą było wniesienie odwołań, co nastąpiło 13 lutego 2015 r. a zdarzeniem, które spowodowało odwieszenie zawieszonego terminu był 27 luty 2015 r. Licząc od zdarzenia zawieszającego bieg związania oferta (13 luty 2015 r.) do zdarzenia odwieszającego bieg terminu związania oferta (27 luty 2015 r.) upływa 15 dni. Czyli termin związania oferta, który pierwotnie upływał 16 lutego 2015 r. ulega przedłużeniu o 15 dni, które upłyną 3 marca 2015 r. Liczenie terminu biegu związania ofertą jest uregulowane odmiennie od regulacji kodeksu cywilnego w art. 111 § 2 w zakresie początku biegu terminu, ponieważ art. 85 ust. 5 ustawy P.z.p. nakazuje rozpoczynać liczenie biegu terminu wraz z upływem terminu składania ofert a nie od następnego dnia od upływu terminu składania ofert. Przy czym należy mieć na uwadze, że reguła kodeksu cywilnego zawarta w art. 111 § 2 dotycząca nie liczenia dnia, w którym nastąpiło zdarzenie dotyczy terminów oznaczonych w dniach. W związku z tym reguła ta nie dotyczy liczenia terminów nie oznaczonych w dniach np.: oznaczonych zdarzeniami. Reguła liczenia terminów oznaczonych w dniach odnosi się do terminów oznaczonych np.: 3 dni, 7 dni 14 dni. Wówczas nie liczy się do upływu terminu dni zdarzeń od których biegną terminy wyznaczone w dniach (3, 7, 14 itd.) tylko liczy się od następnego dnia. Natomiast reguła liczenia terminu od następnego dnia nie dotyczy liczenia terminów wyznaczonych zdarzeniami tak jak to ma miejsce w regulacji art. 182 ust. 5 ustawy P.z.p. (od wniesienia odwołania do ogłoszenie wyroku.). Wówczas liczy się dni od zdarzenia do zdarzenia to jest włącznie z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie zawieszające bieg związania ofertą jak i dzień, w którym nastąpiło zdarzenie odwieszające bieg związania ofertą. Reasumując kodeks cywilny reguluje liczenie terminów od następnego dnia zdarzenia tylko i wyłącznie do terminów oznaczonych w dniach a nie wyznaczonych zdarzeniami, ale z zastosowaniem reguły z art. 85 ust. 5 ustawy w związku z art. 14 ustawy P.z.p.

Warto mieć na uwadze te poglądy Izby, mimo pewnych wątpliwości, które przedstawione stanowisko napotyka w doktrynie.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.