Przeskocz do treści

PYTANIE
Jakie środki prawne przysługują osobie zainteresowanej w przypadku odmowy opublikowania sprostowania przez redaktora naczelnego pisma ?

ODPOWIEDŹ
Osoba zainteresowana może dochodzić roszczenia o opublikowanie sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania lub odpowiedzi albo są one niewystarczające bądź nie ukazały się w terminach przewidzianych przez prawo prasowe. Roszczeń tych nie można dochodzić po upływie roku od dnia opublikowania materiału prasowego. W praktyce sprowadza się to zatem do zainicjowania przeciwko redaktorowi naczelnemu procesu o nakazanie dopełnienia obowiązku publikacji.

PYTANIE:
Czy zlecenie wykonania przelewu tytułem wymaganej opłaty sądowej stanowi o dochowaniu terminu na jej dokonanie, jeżeli faktycznie uznanie rachunku odbiorcy nastąpiło już po tym terminie ?

ODPOWIEDŹ
TAK, przy czym przyjęta linia orzecznicza stawia w takim wypadku dodatkowe warunki. Opłata będzie uważana za wniesioną w terminie, o ile na rachunku wpłacającego znajdowały się środki wystarczające na realizację przelewu, a zlecenie było wykonalne, tzn. nie zawierało żadnych braków, a w konsekwencji zostało przez bank przyjęte i skuteczne zrealizowane. Jeśli nawet zakończenie całej operacji (tj. uznanie rachunku sądu) nastąpiło z datą późniejszą niż wyznaczony termin, to okoliczność ta – o ile spełnione zostały ww. przesłanki – nie powinna obciążać strony wnoszącej opłatę.

PYTANIE:
Jak wysokie są opłaty związane z wniesieniem sprawy rozwodowej?

ODPOWIEDŹ:
Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł. W zależności od przebiegu sprawy może ona być następnie zwrócona powodowi nawet w całości – np. w razie cofnięcia pozwu w pierwszej instancji na skutek pojednania się stron.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.