Przeskocz do treści

W przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługują określone roszczenia. W pierwszym rzędzie są to żądania nakierowane na restytucję stosunku pracy. Jeśli jednak to jest niemożliwe lub niezasadne, sąd może przyznać określone odszkodowanie. I tutaj pojawia się dylemat – jakie koszty zastępstwa fachowego pełnomocnika zasądza się w takim procesie. Liczone wedle widełek kosztowych - od kwoty odszkodowania – czy może przyjmowane „ryczałtem” dla typowych spraw prawa pracy. Dylemat już rozstrzygnięty w orzecznictwie, ale zasługujący na krótkie omówienie. Czytaj więcej

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych gwarantują określone świadczenia dla osób ubezpieczonych - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Świadczenia te, oparte o wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę, są jednak co do zasady wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Każde uprawnienie bywa niestety nadużywane, a jeśli skala procederu jest zbyt duża, to podejrzliwość ZUS rykoszetem uderza we wszystkich ubezpieczonych. Sprawy dotyczące wykazania fikcyjnego zatrudnienia albo pozornej podwyżki pensji - szczególnie tuż przed zajściem w ciąże lub w trakcie ciąży - są bardzo powszechne. ZUS kwestionuje takie awanse i stara się narzucić mniejszą, ustaloną według własnej oceny, podstawę wymiaru składek. Niekiedy tłumaczyć się muszą także osoby, które uzyskały awans ciężką pracą. Czasem jednak trafiają się sprawy bardziej problematyczne. Dopóki tak będzie, to raczej nie można się spodziewać, że podejrzliwość zakładu zmaleje. Czytaj więcej

PYTANIE:

Pracownik naruszył swoje obowiązki służbowe, w związku z czym firma poniosła szkodę. Jakie są terminy na pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności.

ODPOWIEDŹ:

„Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności” może dotyczyć różnych płaszczyzn prawnych regulowanych w kodeksie pracy. Pierwsza z nich dotyczy standardowej odpowiedzialności porządkowej , druga wiąże się dodatkowo z odpowiedzialnością odszkodowawczą za wyrządzone szkody, trzecia zaś to już problematyka rozwiązania umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownika. Podejmowanie określonych działań  przez pracodawcę jest jednak zawsze ograniczone w czasie. Czytaj więcej

PYTANIE :

Zamierzamy pożegnać się z pracownikiem – czy są jakieś przeszkody żeby w wypowiedzeniu wskazać więcej niż jedną przyczynę rozwiązania stosunku pracy ?

OPOWIEDŹ:

NIE. Jeśli istnieje kilka powodów, dla których wypowiedzenie umowy o pracę jest zdaniem pracodawcy uzasadnione, to można je przywołać w treści wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że wskazanie, niejako na zapas, całej „litanii” przewinień – z których tylko część jest trafna – nie jest rekomendowane. Wątpliwości sądów budzą bowiem takie przypadki, gdy wskazanych jest kilka (kilkanaście) przyczyn wypowiedzenia, jednak przyczyny zasadne nie stanowią istotnej proporcji wszystkich przyczyn ujętych przez pracodawcę w wypowiedzeniu (por. np. wyrok SN - I PK 105/10)

I śpimy spokojniej nie godzinę, a co najmniej o dzień dłużej. Ale nie wszyscy, a tylko dłużnicy i może nie do końca sam czas zmieniamy, co sposób liczenia terminów. To jedna ze zmian, z którymi powitaliśmy rok 2017. Pod koniec zeszłego roku w dość ekspresowym tempie przeprocedowany został bowiem pakiet zmian ujęty pod zgrabny tytuł ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców”. Czytaj więcej

Dochodzenie przez pracownika roszczeń za przepracowane nadgodziny napotyka z reguły na duże problemy dowodowe. Pracodawca ma przewagę dowodową nad pracownikiem, gdyż to on odpowiada za ewidencję czasu pracy. Oficjalne dane z takiej ewidencji mogą nie pokrywać się z oczekiwaniami zgłaszanym przez pracownika. Zdarza się to przede wszystkim w małych, rodzinnych firmach. Czasem, szczególnie w przypadku papierowych list obecności, ewidencja taka funkcjonuje jedynie pro forma. Niekiedy brak rygoryzmu ze strony pracodawcy co do niektórych obowiązków pracownika idzie w parze z elastycznym podejściem do jego uprawnień. Np. przymykanie oka na zagadnienie spóźnień pracowników posiada przeciwwagę w przyjęciu zasady, że płatne nadgodziny nie są praktykowane. Czy wobec mocy dowodowej oficjalnej ewidencji czasu pracy pracownik ma możliwość skutecznie wykazać swoje racje przed sądem pracy ? Czytaj więcej

Niekiedy zdarza się, że w wyniku określonego zbiegu okoliczności pracodawca przestaje uważać swojego pracownika za osobę zatrudnioną w jego zakładzie pracy. Zazwyczaj dotyczy to przekonania o zakończeniu trwania stosunku pracy na skutek upływu czasu, na jaki dana umowa była zawarta. Założenie takie może być jednak wadliwe, w szczególności w przypadku, gdy umowa przekształciła się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Mimo, że - obiektywnie patrząc - stosunek pracy nadal trwa, to pracodawca nie dopuszcza pracownika do jego miejsca pracy i wystawia mu świadectwo pracy.  Stawia tym samym pracownika w trudnej pozycji, przyjmując postępowanie metodą faktów dokonanych.  Czytaj więcej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.