Przeskocz do treści

Wyrok z odwołaniem w treści

Zdarzają się takie sytuacje, że sąd rozpoznaje przekrojowo daną sprawę, analizuje wszystkie jej okoliczności, wyciąga określone wnioski i uznaje, że rację należy przyznać jednej ze stron. Wszystko proceduralnie jest zgodnie ze sztuką, wykładnia przepisów prawidłowa, ocena dowodów trafna i przekrojowa. Tylko jest mały mankament - wyrok odwołuje się w swoim brzmieniu do treści pozwu, wskazując w którym punkcie pozwu sąd powództwo oddala, a w którym nie. Strony oczywiście wiedzą o co chodzi, więc czy takie "podlinkowane" orzeczenie stanowi jakąś niedogodność ?

Powiedzmy jasno : nie można, tj. - nie powinno się, robić odnośników do treści pozwów w wyrokach sądów powszechnych. Wyrok powinien mieć taką postać, aby mógł funkcjonować samodzielnie. Taki wyrok z odwołaniem nie nadaje się do egzekucji.

Taki sposób redakcji wyroku narusza art. 325 k.p.c., zgodnie bowiem z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 stycznia 1968r. w sprawie III CRN 420/67 (LEX nr 6271) sentencja orzeczenia powinna rozstrzygać o żądaniu stron w sposób samodzielny, redakcja sentencji, w której sąd odsyła do pism procesowych i czyni z ich treści integralną część orzeczenia, jest niedopuszczalna. Z kolei zgodnie z poglądem Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyrażonym w wyroku z dnia 24 maja 1996r. w sprawie III APr 9/96 (Biul. SAKa 1996/3-4/12) niedopuszczalna jest redakcja wyroku z której wynika, iż pozew jest częścią wyroku.[Sąd Apelacyjny w Gdańsku - Sygn. akt V ACa 41/16]

Rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron wynika bowiem z formuły sentencji orzeczenia (art. 325 k.p.c.) a nie z jego uzasadnienia, czy też z innych dokumentów, do których orzeczenie to się odwołuje. Wypowiadając się w przedmiotowej materii Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 stycznia 1968 roku, III CRN 420/67 (LEX nr 6271) stwierdził, że „sentencja orzeczenia powinna rozstrzygać o żądaniu stron w sposób samodzielny. Redakcja sentencji, w której sąd odsyła do pism procesowych i czyni z ich treści integralną część orzeczenia, jest niedopuszczalna”. W sytuacji zatem, braku wskazania w punkcie I wyroku (będącego w swej istocie postanowieniem) w zakresie jakich roszczeń konkretnie (żądań) ubezpieczonego postępowanie zostało umorzone, to forma orzeczenia zawartego w punkcie II wyroku, nie stanowi rozstrzygnięcia o istocie sprawy. Wady tej nie konwaliduje treść uzasadnienia zaskarżonego wyroku albowiem o treści wyroku, jak wyżej wskazano, decyduje nie uzasadnienie, lecz jego sentencja (por. wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 1969 roku, II CR 139/69, OSN 1970, nr 2, poz. 38).[Sąd Apelacyjny w Lublinie - Sygn. akt III AUa 596/14]

Czy orzeczenie zatem może mieć "załącznik" ? Tak się zdarza, na przykład w sprawach o służebność drogi koniecznej, gdzie przebieg służebności ukazuje (posiłkowo) mapa sporządzona przez geodetę. Niemniej trudno oczekiwać od orzeczenia, że w każdym wypadku będzie zawierać pełną gamę informacji o sprawie. Z wyroku oddalającego powództwo wiele wyczytać się nie da - bez uzasadnienia oraz pozwu stawianie w kolejnym procesie np. zarzutu rzeczy osądzonej, będzie błądzeniem we mgle. Wyrok zasądzający musi być zatem wykonalny i takiej potencjalnej wykonalności powód powinien pilnować. I być czujnym - nawet gdy sąd zasądza na jego korzyść, ale w zakresie "zgodnym z punktem 1 pozwu".

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.